Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Nagybaracska község jelképeiről és azok használatáról

Hatályos: 2017. 04. 25


Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (IV.24.) önkormányzati rendeleteNagybaracska község jelképeiről és azok használatáról
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat jelképei


1. §


Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét.2. A település címerének leírása


2. §


A község címerének egy régi 1793-as iraton található lenyomat ábrázolása, valamint egy 1796-os iraton és más levéltári iratokon igazolt kulturális jellege adtak támpontot. A címer fő motívuma a kék mezőben álló szent, a korábbi pecsét alakja, aki mint Szent Imre egyik kezében a liliommal a békességet és szelídséget jelképezi, másik kezében pedig a templommakettel a tehetségük szerinti keresztényi életet vállaló és hitet valló emberek szimbóluma. A címer fölső és alsó részét hullámos ezüstpólya választja el. E motívum a lakosság életét nagy mértékben meghatározó víz, a Duna jelképe. Az alsó zöld mezőbe került a település fő foglalkozásaira való utalásul két vetélő, vállalva a szorgos baracskai takács ősöket és a búzakalászok, a mezőgazdaság a gabonatermesztés jelképeiként. A címer hagyományos díszítésére szolgál a sisak, amely egyúttal a község hősi halottaira, áldozataira való emlékezés is. Egyedi sajátosságként mintegy megkoronázza a közösség szimbólumát egy vízimadár címertanilag feketével ábrázolt formája a kormorán madár, amely a gazdag víziélet áldásai mellett az ezzel járó gondokra is figyelmeztet, illetve mindezeket adja tudtul mindenki számára.
3. A címer használatának köre és szabályai


3. §


(1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyarország címerét nem helyettesítheti.
(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a)   az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó esetén legkisebb 30 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 40 mm, átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva,

b)  az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,

c)   az önkormányzat szerveinek a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d)   az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken,

e)   a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

f)    az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g)   az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h)   a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,

i)    a település római katolikus templomában,

j)   a polgármesteri hivatal helyiségében.


(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi.


(4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület állapítja meg.


(5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért árbevétel arányában.4. §


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


a)    a kérelmező megnevezését, címét,

b)    a címerhasználat célját,

c)    az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d)    a címer előállításának anyagát,

e)    a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f)     a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.)


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:


a)    az engedélyes megnevezését és címét,

b)    az előállítás anyagát,

c)    az engedélyezett felhasználás célját,

d)    az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e)    a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

f)     amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(4) A képviselő-testület a kiadott engedélyt indokolt esetben visszavonhatja, különösen akkor, ha a használat Nagybaracska község jóhírnevét, az önkormányzat gazdasági vagy egyéb jogos érdekét vagy a közerkölcsöt, közizlést sérti.5. §


(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.
4. A település zászlójának és lobogójának leírása


6. §


(1) A település zászlója fekvő téglalap alakú, 1,5:1 méretarányú fehér zászlóselyem. A színes címer a legenda szalaggal a zászló hossz-szimmetriatengelyének és kereszt-szimmetriatengelyének metszéspontjában helyezkedik el. A zászló kétoldalas.


(2) A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A legenda szalagos színes címer a lobogó hossz-szimmetriatengelyének és kereszt-szimmetriatengelyének metszéspontjában helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.


(3) A zászlón és a lobogón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetve azt leginkább megközelíti.


(4) Az önkormányzat lobogóját a községháza vitrinjében kell elhelyezni.
5. A zászló és lobogó használata


7. §


(1) A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:

a)    hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt.

b)    a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,

c)    nemzeti, gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,

d)    minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.6. A település pecsétjének leírása


8. §


Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén Nagybaracska község címerének kontúrrajza, melyet nagybetűs körirat övez:

NAGYBARACSKA  KÖZSÉG  PECSÉTJE
7. A pecsét használatának köre és szabályai


9. §


(1) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.


(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
8. Záró rendelkezések


10. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon hatályba.


11. §


Hatályát veszti a Nagybaracska község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998.(VIII.18.) önkormányzati rendelet.
Nagybaracska, 2017. április 19.                   Bögi István András                                                       dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyzőRendelet kihirdetve:

Nagybaracska, 2017. április 24.


                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző