Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 17- 2018. 02. 17

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.1. §


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


Bevételi, kiadási főösszegét                                          457 466 462,- Ft-ban,


működési költségvetési bevételét                     305 451 063,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                  50 108 214,- Ft-ban,


működési költségvetési kiadását                      331 107 524,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását                  120 247 886,- Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)                                                                                       - 95 796 133,- Ft-ban


működési költségvetési egyenlegét                   -25 656 461,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét              -70 139 672,- Ft-ban,


állapítja meg.”2. §


A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 38 587 012,- Ft tartalékot állapít meg.”3. §


Az R.

  • 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet
  • 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet
  • 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
  • 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
  • 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
  • 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
  • 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2018. február 15.

                 Bögi István András                                                     dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2018. február 16.
                                                                                                     dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző

Mellékletek