Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 17- 2018. 09. 28

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
I. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


Bevételi, kiadási főösszegét                             364 862 539,- Ft-ban,


működési költségvetési bevételét         256 331 801,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét        37 200 197,-Ft-ban,


működési költségvetési kiadását          251 058 840,-Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását      107 313 307,-Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével –csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével - finanszírozott költségvetési hiány)            - 64 840 149,-Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét          5 272 961,-Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét   - 70 113 110,-Ft-ban,


állapítja meg.(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1/a. és 1/b. melléklete szerint hagyja jóvá.


3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét        6,125 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét          48        főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §


(1) A Képviselő-testület 2018. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 17 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §


Az önkormányzat összevont 2018. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét a 4. melléklet szerint fogadja el.
7. §


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 6. melléklet szerint határozza meg.
8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terveit a 7/a., 7/b. mellékletek szerint fogadja el.III. Tartalék


9. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 14 145 322,- Ft tartalékot állapít meg.


(2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni többletigények kielégítésére és az elmaradt bevételek pótlására használja fel.


(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.


(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.


(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.
IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §


(1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.11. §


(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.


(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát a Képviselő-testület felülvizsgálja.


(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthatnak végre.12. §


(1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül 2 000 000,- Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.


(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.


(3) A Bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keretösszeg terhére vállalt kötelezettségéről.V. Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Nagybaracska, 2018. február 15.

                  Bögi István András                                                      dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2018. február 16.

                                                                                                      dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző


Mellékletek