Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2018. 05. 18

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete

a településkép védelmérőlNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének,
 • a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak,
 • a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága,
 • a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint
 • Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017.(VII.12.) önkormányzati rendelete szerinti résztvevők

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása


1.§


E rendelet célja Nagybaracska község településképének, épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.


2.§


E rendelet területi hatálya Nagybaracska község közigazgatási területére terjed ki.


3.§


E rendelet előírásait Nagybaracska Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.
2. Értelmező rendelkezések


4.§


E rendelet alkalmazásában:


 1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
 2. Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
 3. Címtábla: Az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
 4. Értékvizsgálat: a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozására szolgáló esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.
 5. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, videófal, monitor.
 6. Hirdető-berendezés: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó, közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas.
 7. Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó.

7.1 információs vitrin: közösségi célú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, átlátszó burkolattal ellátott berendezés.

7.2 közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

7.3 önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat.

7.4 útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

8. Más célú berendezés: elsődleges funkcióját tekintve közterületi, köztéri bútor, különösen a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely.

9. Óriásreklám: az A0 (841x1189 mm) méretet meghaladó méretű, hirdetések elhelyezésére alkalmas közterületről látható építmény.

10. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai.

11. Rikító szín: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.

12. Tömör kerítés: olyan kerítés, mely 90 %-ban nem átlátható.
II. Fejezet

A helyi védelem


3. A helyi védelem célja


5.§


(1) A helyi védelem célja Nagybaracska község településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző építészeti örökségeinek védelme, a jövő nemzedékek számára történő megóvása.


(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő értékek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.4. A helyi védelem fajtái


6.§


(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.


(2) Helyi területi védelem alatt álló természeti érték: természeti jelentősége folytán a 0165/9 hrsz-ú Füzes-Ősláp övezete helyi természeti védettséggel bír.


(3) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra,

d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy egy részére

terjedhet ki.


(4)  Az egyedi védelem alatt álló épített értékek listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.


5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai


7.§


(1) A helyi védelem alá helyezést bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – írásban – a polgármesternél kezdeményezheti, továbbá hivatalból is megindítható.


(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.


(3) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védelemre javasolt érték megnevezését,

aa) egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,

ab) területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,

b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,

c) a kezdeményezés rövid indokolását,

d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.


(4) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésről az ingatlantulajdonost 15 napon belül írásban értesíteni kell.


(5) A helyi védelem alá helyezés szakmai előkészítésére az önkormányzat értékvizsgálatot készíttet.


(6) A helyi védelem megszüntetését a tulajdonos és a Képviselő-testület kezdeményezheti.


(7) A helyi védelem megszüntetésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védelem alatt álló érték megnevezését,

b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,

c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.


(8) A védelem megszűnik, ha

a) a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül;

b) a helyi védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap;

c) a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.


(9) A helyi védelem alá helyezésről, annak módosításáról vagy megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az érintett ingatlan tulajdonosát (tulajdonosait) postai úton,

b) műalkotás esetén az élő alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,

c) az illetékes építésügyi hatóságot,

d) a kezdeményezőket.


8.§


(1) Helyi védelem alá helyezésről vagy megszüntetéséről kizárólag a Képviselő-testület hozhat – e rendelet módosítása vagy felülvizsgálata keretében – döntést.


(2) A helyi védelem alá helyezést elrendelő vagy azt megszüntető önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.


9.§


(1) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Nagybaracska Község Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték – évszám”. A tábla anyaga kő, fa vagy fém.


(2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.


(3) Helyi védelem alatt álló növényt az e célra rendszeresített „Nagybaracska Község Önkormányzata által helyi védelem alá vont növény – évszám” feliratú táblával jelölhető meg, annak közvetlen környezetében. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.


(4) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védettséggel összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a helyi védelem alatt álló építményen vagy annak környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.

6. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása


10.§


(1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.


(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését,

b) a védett érték nyilvántartási számát,

c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése),

d) a védelem típusát,

e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám),

f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,

g) a védett értékhez fűződő korlátozásokat,

h) a védett érték állapotfelmérésének adatait,

i) a helyreállítási javaslatot,

j) a védett értékhez kapcsolódó támogatásokat,

k) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése).


(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.7. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek


11.§


(1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.


(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.


(3) A közterületen álló védett növényzet esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni, szakértő bevonásával.8. A helyi védelemmel érintett ingatlanok költségviselése


12.§


(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.


(2) A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza.


(3) A támogatás mértékét a Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.


(4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:

a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,

b) a karbantartással és az építéssel összefüggő előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja,

c) a tényleges munka szabályszerűen kerül elvégzésre.III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek


9. Nagybaracska község településkép szempontjából meghatározó területei


13.§


(1) Az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területekként jelöli ki Nagybaracska község teljes közigazgatási területét:

a) Nagybaracska belterület,

b) Füzes-sziget településrész,

c) Külterület,

d) Táj- és természetvédelmi területek: országos jelentőségű védett természeti terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park; Natura 2000 terület (a Béda-Karapancsa elnevezésű, HUDD 20045 jelű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület); országos ökológiai hálózat övezete, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.


(2) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását az 1. sz. melléklet, a táj- és természetvédelmi területek lehatárolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
IV. Fejezet

Településképi követelmények


10. Településképi szempontból meghatározó területeken az építmények anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények


14.§


(1) A község közigazgatási területén az épületek külső megjelenésében kerülendők a feltűnő, tájidegen építési elemek, a harsány, rikító színek.


(2) A homlokzatok burkoló anyaga – a gazdasági területek kivételével – nagyelemes fém és műanyag hullám- illetve trapézlemez burkolat nem lehet.


(3) A harsány színű, faluképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.


(4) Homlokzatokon és tetőhéjazatként zavaró fényhatást okozó, tükröződő felületek nem alkalmazhatók.


(5) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak színezésére rikító színek használata településkép-védelmi szempontból nem megengedett.


(6) Az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító színek nem alkalmazhatók.

11. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó

területi és egyedi építészeti követelmények


11.1 Nagybaracska belterület, Füzes-sziget településrész


15.§


(1) A településkép védelme érdekében új lakóépületek telepítésénél a meglevő beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.


(2) A telkek beépítésének hagyományai szerint a gazdálkodás célját szolgáló épület a gazdasági udvar végén keresztbefordítottan keresztcsűrök is elhelyezhetők, ez esetben is biztosítani kell a hátsókertbe való bejárást.


(3) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan bővíthetők, az épületek keresztirányú bővítése kizárólag az utcavonaltól mért 5,0 méteres távolságban és azon túl lehetséges.


(4) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet kialakult állapotához igazodjon.


(5) A területen utcai épület esetében magastető építendő 35-45 fokos hajlásszöggel.


(6) A melléképület tetőhajlásszöge illeszkedjen a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez.


(7) Tetőhéjalás: elsősorban égetett agyagcserép vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag.


(8) A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el.


(9) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek, és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.


(10) A homlokzat felújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie.


(11) Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. pasztellszínek alkalmazhatók.


(12) Előkert nélküli beépítésen elhelyezésre kerülő utcafronti épületek közterület felé néző homlokzatán a közterületre kivezető ereszcsatorna nem helyezhető el, kivéve a homlokzati falba beépítve, illetve takartan, vagy a terepszint alatt az utcai vízelvezető hálózatba elvezetve helyezhető el.


(13) Kerítés kialakítása:

a) Nagybaracska belterületen: az utcafronti kerítés áttört vagy tömör kerítés lehet. Saroktelkek esetében a telek határain épített kerítésnek a telek sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a lábazat feletti teljes felületen, áttört kialakításúnak kell lennie.

b) Füzes-sziget településrészen: csak áttört kerítések építhetők.

11.2 Külterület


16.§


(1) A területen elhelyezhető létesítmények, építmények harmonikusan illeszkedjenek a környezetbe.


(2) Erdőterületen az épületek a térség építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 30-45° hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak legyenek.


(3) Az épületek külső megjelenítéséhez elsősorban hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell használni.


(4) Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni.


(5) A homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazhatók, amelyek a hagyományos építőanyagok (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) színeire jellemzők.12. A közterületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények


17.§


(1) Azon közterületek, ahol a szabályozási szélesség lehetővé teszi, fásított zöldfelülettel alakítandók ki. Az egységes utcaképi megjelenés érdekében az egyes utca vagy útszakaszok mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni.


(2) Fásítás, fasor kialakítása során elsősorban a 6. sz. melléklet szerinti tájban honos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni, az 1. sz. függelékben felsorolt fafajok kizárásával.


(3) A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:

a) Árusítópavilon településképbe illeszkedő módon létesíthető. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.

b) A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes kialakításúak legyenek.


(4) Zöldterület (közpark) kialakítása:

a) Közpark területének legalább 80 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani vagy fenntartani.

b) Parképítés zöldterületi terv alapján lehetséges.

c) A területen fásítás min. 12/14-es törzskörméretű előnevelt fafajjal történhet.

d) Burkolatépítés, felújítás elsősorban kiselemes térburkolattal történhet.


(5) Közterületi burkolat bontása akkor végezhető, amennyiben a helyreállítás a burkolatszéltől számított legalább 1,5 m távolságig történik meg, kivéve kiselemes burkolat esetén; kiselemes burkolatbontás esetén a javítást az eredetivel megegyező színű, formájú és méretű kiselemes burkolattal lehet elvégezni.13. A zöldfelület kialakításának követelményei


18.§


(1) A telkek területének burkolatlan, be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.


(2) Fát, 3 m-nél magasabbra növő bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához belterületen legalább a várható koronaátmérő felének megfelelő távolságra kell ültetni, épülettől legalább 3 m-rel kell elmaradni.


(3) A településképi szempontból meghatározó területeken a telepítendő növényfajok kiválasztásakor elsősorban a tájban honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell telepíteni. Az őshonos és honos fafajok listáját e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.


(4) Különleges mezőgazdasági üzemi terület, valamint az 51-es út ÉNY-i szélén lévő gazdasági terület valamennyi telekhatárának belső oldala mentén legalább 10,0 m szélességben többszintes, gyep, cserje és lombkorona szinten is zárt növényállományú védőzöld telepítendő.


(5) A településképi szempontból meghatározó területen az 1. sz. függelékben szereplő növényfajok nem alkalmazhatók.14. Táj- és természetvédelmi területekre vonatkozó építészeti követelmények


19.§


(1) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében új épület építése a tájba illesztés fokozott figyelembe vételével történhet, a kialakult tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megőrzése mellett.


(2) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.15. Helyi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó építészeti követelmények


15.1 Helyi területi védelem


20.§


(1) A helyi területi védelem alatt álló természeti érték lehatárolását a 3. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A területen zöldfelület kialakításánál meg kell őrizni Nagybaracska természetes növénytársulásait, a táj hagyományos morfológiáját.15.2 Helyi egyedi védelem


21.§


(1) A fő tömeg és tetőforma, külső homlokzat, alkalmazott anyagok (téglafalazat, fafödém, cserépfedés, simított vakolat, meszelés), azok színe és felülete, a tagozatok, a nyílásrendek és osztások megtartandók.


(2) Az épületek bővítése hátsókert felé és oldalszárnnyal az eredeti állapot jellegének (tömeg és arányok) megváltoztatása nélkül lehetséges, a régi épülettel összhangot kell biztosítani (meglévő épületnél nagyobb tömeg nem alakítható, védett homlokzati elemek és a telken védett további épületek nem takarhatók el).


(3) A helyi védelem alatt álló épület felújítása, bővítése, átalakítása esetén a nyílászárók, illetve a tetőhéjalás anyagaként csak természetes anyagok használhatók (cserép, fa).


(4) A közterületre néző homlokzat elkerülhetetlen átépítése során a nyílászárók eredeti arányait, a párkányok, ablakkeretek, s a homlokzat egyéb díszítőelemeinek jellegét meg kell őrizni, vagy – korunk építészetének eszközeivel – vissza kell idézni.


(5) Az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (kerítés, kapu, szegletkő, rács) lehetőség szerint eredeti megőrzendők.


(6) Közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki gázkészülék égéstermék kivezetése, parabola antenna, illetve klímaberendezés.


(7) A helyi védelem alatt álló épületen cégér, cégtábla csak az épület architektúrájához, formavilágához illeszkedő módon és igényes kivitelben helyezhető el.


(8) Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte levő közterületen nem helyezhető el.


(9) Helyi védelem alatt álló keresztek felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai elemeket kell követni.


22.§


(1) Egész épület vagy szerkezeti elemek bontása csak a teljes műszaki és erkölcsi avulás esetén lehetséges. A műszaki okokból szükségessé váló bontás esetén az épületről felmérési dokumentációt és fotókat kell készíteni, ennek archiválásáról gondoskodni kell.


(2) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védettség 7.§ szerinti megszüntetését követően kerülhet sor.16. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények


23.§


(1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe.


(2) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.


(3) Klímaberendezés kültéri egysége, elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antennatartó szerkezetek, stb.) valamint távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége lakóterületen lévő utcai homlokzaton, tetőfelületen, valamint szomszédos, beépíthető ingatlanra néző tetőfelületen nem helyezhető el, kivéve műszaki szükségszerűség.
17. Felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények

elhelyezésére vonatkozó közös szabályok


24.§


(1) A településképi szempontból meghatározó területen a felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények a településképi és tájképvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett helyezhetők el.


(2) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamos-energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell feszíteni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot lehetőleg földkábelbe fektetve kell építeni.


(3) Jelentősebb energiaigény növekedés esetén a tervezett transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.


(4) A közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, a közcélú növényzet elhelyezhetőségének.


(5) Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.


(6) Közterületen lámpákkal káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos.


(7) A fényszennyezés elkerülésének érdekében a kültéri világítás a tényleges használat idejéhez igazítandó, illetve 22 óra vagy éjfél után közvilágítás fénye csökkenthető.18. Vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények

elhelyezésére vonatkozó szabályok


25.§


(1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére nem alkalmas területek az alábbiak:

a) belterület,

b) táj- és természetvédelmi terület,

c) természetközeli területek (mocsár, nádas, ősgyep).


(2) Meglevő vagy tervezett lakóterületet 200 m-en belül megközelítő mobil rádiótelefon bázisállomást, antennatornyot és elektrotechnikai berendezéseket tartalmazó konténert elhelyezni nem lehet.


(3) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére nem alkalmas területek lehatárolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.


26.§


(1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére alkalmas területek – a környezetbe illesztés feltételeivel – az alábbiak:

a) elsősorban a meglévő antennatartó-szerkezet igénybevételével,

b) egyéb, védelem alatt nem álló mezőgazdasági terület.


(2) A község területén üzemelő mobiltelefon tornyok adatait a 7. számú melléklet tartalmazza.


19. Reklámra, reklámhordozóra, cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények


27.§


(1) A településen reklámok, reklámhordozók, cég-, címtáblák és cégérek csak a jelen rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhetők el, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm.rendelet 1. és 2. mellékletei által meghatározott területfelhasználású területen és módon.


(2) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett reklámhordozót, reklámtartó-berendezést, hirdető-berendezést, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.


28.§


(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.


(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.


(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.


29.§


(1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.


(2) Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.


(3) Az épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.


(4) Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t. Műemléki környezetben, műemléképületen, helyi értékvédelmi területen táblaszerűen kialakított cégér legnagyobb magassági vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete nem lehet 1,0 m²-nél nagyobb.


30.§


(1) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásreklám a település közigazgatási területén nem helyezhető el.


(2) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.


(3) Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.


(4) Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.


(5) Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra – épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.


(6) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.


31.§


(1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.


(2) Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:

a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,

b) nem alakítható ki villogó effektussal, illetve

c) a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.

d) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

e) Belterületen 1,0 m²-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el, és nem engedélyezhető 1,0 m² felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.
20. Információs és más célú berendezések elhelyezésére

vonatkozó településképi követelmények


32.§


(1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d) idegenforgalmi és közlekedési információk;

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;

f) gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk.


(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada (1) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, tartalmazzon.


(3) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.V. Fejezet

A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció


21. Rendelkezés a szakmai konzultációról


33.§


(1) A településkép védelme érdekében a település főépítésze – alkalmazása hiányában a polgármester – szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.


(2) Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni, ha:

a) Ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, ún. „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik.

b) A telken belül olyan támfal megbontására, elbontására kerülne sor, ami a szomszéd telekre, az azon elhelyezkedő épületekre is hatással lehet.

c) Új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:

ca) műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,

cb) antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.


(3) A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,

b) a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását, az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását.


(4) A polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton vagy e-mailben értesíti.


(5) A szakmai konzultációról emlékeztető készül.


(6) A szakmai konzultáció díj és illetékmentes.
VI. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás


22. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre


34.§


(1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

a) új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,

b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.


(2) Településképi véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 26.§ szerint folytatható le.


35.§


A polgármester véleménye a 34. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.23. A településképi véleményezés szempontjai


36.§


(1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.


(2) A településképi véleményezési eljárás a Korm. rendeletben foglaltak szerint kerül lefolytatásra.24. A településképi véleményezési eljárás szabályai


37.§


(1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatási iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletében foglalt mintának megfelelően kell benyújtani.


(2) A településképi véleményezési eljárás a Korm. rendelet 26/A. §-ban foglaltak szerint kerül lefolytatásra.VII. Fejezet

A településképi bejelentési eljárás


25. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


38.§


A településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le, az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozva.


39.§


(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

a) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

b) Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén.

c) Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.


(2) A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználata korábbi rendeltetéshez képest

aa) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat,

ab) többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,

ac) amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra,

ad) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,

érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.

b) védett épület közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere esetén.

c) településképet meghatározó területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített

ca) kirakat kialakítása,

cb) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése esetén.

d) helyi védelem alatt álló értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében.26. A településképi bejelentési eljárás véleményezésének szempontjai


40.§


(1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.


(2) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma:

a) megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt előírásoknak,

b) kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e,

c) a b) pont szerinti előírásoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.


(3) Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez,

b) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak

c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,

d) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, burkolatát, műtárgyait, valamint növényzetét.


(4) A polgármester a döntését hatósági határozatban hozza meg a jogszabályban előírt határidőn belül.27. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai


41.§


(1) Az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi a településképi eljárást, – papíralapú – bejelentés formájában.


(2) Az eljárás megindításához szükséges bejelentőlapot a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(3) A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.VIII. Fejezet

A településképi kötelezés, a településkép-védelmi bírság


28. A településképi kötelezési eljárás


42.§


(1) A polgármester kötelezési eljárást folytat le

a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása,

c) a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított, településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység,

d) a településképi követelmények megsértése

esetén.


(2) A településképi kötelezési eljárásban – a kötelezés jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – fel kell hívni az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező állapot megszüntetésére.29. A településkép-védelmi bírság


43.§


(1) Amennyiben a kötelezésben foglalt határidő eredménytelenül telt el, a polgármester az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírságot szabhat ki.


(2) A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtartamát,

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.


(3) A bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.IX. Fejezet

Záró rendelkezések


30. Hatályba léptető rendelkezések


44.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.31. Hatályon kívül helyező rendelkezések


45.§


(1) Hatályát veszti Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló 16/2017. (XII.21.) számú önkormányzati rendelete.


(2) Hatályát veszti Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2013. (XII.30.) számú rendeletének alábbi rendelkezései:

a) 4. § (1) és (3)-(4) bekezdése;

b) 7. § (2) bekezdés d) pontja;

c) 10. § (4) bekezdése első mondata;

d) 11. § (4) bekezdés c) pont első mondatában a „csak áttört” szövegrész;

e) 12.§ (5) bekezdés c) pont első mondatában a „csak áttört” szövegrész;

f) 16. § (4) bekezdése;

g) 19. § (5) bekezdés c), d) pontjai;

h) 20. § (2) bekezdés b) pontja, (4) bekezdés b) pontja;

i) 26. § (2) bekezdés c) pontja, (4) bekezdés c) pontja;

j) 30. §

k) 31. § (3) bekezdése;

l) 1. számú függelék;

m) 2. számú függelék;

n) 3. számú függelék.Nagybaracska, 2018. május 16.                        Bögi István András                                            Dr. Horváth Katalin           

                            polgármester                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2018. május 17.
                                                                                                      dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyzőMellékletek