Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 29- 2018. 09. 29

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.1. §


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


Bevételi, kiadási főösszegét                                          483 975 590,- Ft-ban,


működési költségvetési bevételét                     301 796 913,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                  52 878 926,- Ft-ban,


működési költségvetési kiadását                      347 617 512,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását                  129 867 686,- Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)                                                                                     - 122 809 359,- Ft-ban


működési költségvetési egyenlegét                   -45 820 599,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét              -76 988 760,- Ft-ban,


állapítja meg.”2. §


A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 56 343 639,- Ft tartalékot állapít meg.”3. §


Az R.

a) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet

b) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet

c) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

d) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet

e) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet

f) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet

g) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2018. szeptember 27.

                 Bögi István András                                                     dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2018. szeptember 28.                                                                                                     dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző

Mellékletek