Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete


a 2018. évi költségvetés zárszámadásárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont d) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.2. §


(1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés zárszámadását

                                                      793 210 486,- Ft bevétellel és

                                                      401 959 009,- Ft kiadással

jóváhagyja.


(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési mérlegét az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról az 1.2. melléklet ad tájékoztatást.


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 2.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 2.2. melléklet mutatja be.


(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza. Az egyéb működési kiadások jogcím szerinti részletezését a 2.4. melléklet mutatja be.


(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza, a működési bevételek feladatonkénti részletezését a 2.6. melléklet mutatja be.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 2.7. mellékletben, vagyonkimutatását a 2.8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 389 682 281,-Ft-ban, a  2.9. melléklet szerint hagyja jóvá.4. §


(1) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlegét az 3.1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 3.2. melléklet mutatja be.


(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezését a 3.3. melléklet mutatja be. A hivatal 2018. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról a 3.4. melléklet ad tájékoztatást.


(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonmérlegét a 3.5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési maradványát a maradvány kimutatás alapján a 3.6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. §


(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.


(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatását az 4. melléklet mutatja be.6. §


A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott maradvány átvezetéséről a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2019. május 29.
                 Bögi István András                                                     dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve: Nagybaracska, 2019. május 30.
                                                                                                     dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző