Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 10. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


4/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.1. §


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


Bevételi, kiadási főösszegét                                          695 779 155,- Ft-ban,


működési költségvetési bevételét                     284 070 702,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                  20 456 976,- Ft-ban,


működési költségvetési kiadását                      357 452 160,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását                  331 910 702,- Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)                                                                                     - 384 835 184,- Ft-ban


működési költségvetési egyenlegét                   -73 381 458,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét              -311 453 726,- Ft-ban,


állapítja meg.”2. §


A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 71 231 955,- Ft tartalékot állapít meg.”3. §


Az R.

  • 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet
  • 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet
  • 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
  • 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
  • 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
  • 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
  • 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
  • 7/a. és 7/b. melléklete helyébe a 7/a. és 7/b. melléklet

lép.4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2019. szeptember 24.

                 Bögi István András                                                     dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2019. szeptember 30.                                                                                                     dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző