Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 02

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2021.12.02.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagybaracska Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy Nagybaracska község polgárainak művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit figyelembe véve, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai, feladatai

2. § (1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a következők:

a) a település sokszínű kulturális életének, helyi kulturális örökségének gondozása, gyarapítása,

b) a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése,

c) népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése,

d) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,

e) a közösségi művelődéshez illő környezet és infrastruktúra kialakítása,

f) a helyi értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása és népszerűsítése, gyűjtése

g) a községben élő nemzetiségek kulturális tevékenységének támogatása,

h) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása,

i) a település kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,

j) együttműködés a helyi a civil közösségekkel, munkájuk segítése,

k) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése,

l) hagyományápoló rendezvények támogatása,

m) az ifjúság számára szabadtéri közösségi színtér kialakítása,

n) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, kulturális kapcsolataik gazdagítása.

(2) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos feladatai:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

c) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

(3) Az önkormányzat folyamatosan keresi azon lehetőségeket, hogy a (2) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások feltételeit javítsa, fejlessze, azok lehetőségeit bővítse. Ennek keretében az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek felkutatására és kihasználására.

(4) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység elősegítése érdekében a közösségi színteret biztosít, gondoskodik az infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről.

3. § Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének joga, hogy

a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, így igénybe vegye az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket,

b) közösségi művelődési jogait érvényesítse.

3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formája, mértéke

4. § (1) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés szerinti feladatait az általa fenntartott közösségi színtér útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat egyedi támogatást nyújthat kiemelt kulturális programok megvalósításához.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének biztosításával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.

(4) Az önkormányzat egyes közművelődési alapszolgáltatások ellátásába a község tradícióihoz és az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó közművelődési célú tevékenységet folytatókat is bevonhatja.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt közművelődési tevékenységet folytatókkal az önkormányzat főként - az ilyen célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból - évente biztosított támogatások formájában, valamint önkormányzati helyiségek ingyenes használatba adása révén működik együtt.

5. § (1) Az Önkormányzat közösségi színtérként kijelöli a 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 23.szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő épületet.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b) a településen működő roma nemzetiségi önkormányzattal,

c) kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel,

d) az egyházközséggel,

e) hasonló feladatokat ellátó más önkormányzatokkal.

6. § Az önkormányzat és szervezetei a közművelődési lehetőségekről

a) az önkormányzat hivatalos lapjában

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon, közösségi médiában

adnak tájékoztatást a település lakossága részére.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

7. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó állami támogatás, valamint egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatások.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

9. §1

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.