Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 21

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.03.21.

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont c) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) Bevételi, kiadási főösszegét 524 448 708,- Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 307 130 351,- Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 52 043 869,- Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 473 358 643,- Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 44 630 593,- Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével – csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével – finanszírozott költségvetési hiány) – 158 815 016,- Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét – 166 228 292,- Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét 7 413 276,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét 8,125 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 25 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzat i Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 18 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzat i Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)2 A Képviselő-testület 2022. évre a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési engedélyezett létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(4)3 A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat összevont 2022. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

8. §4 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 8. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint fogadja el.

3. Tartalék

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 21 130 334,- Ft általános és 27 000 000,- Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni többletigények kielégítésére és az elmaradt bevételek pótlására használja fel.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(3) A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltaktól eltérően – 2022. évben 46.380,- Ft.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthatnak végre.

12. § (1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül 2 000 000,- Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.

(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.

(3) A Bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keretösszeg terhére vállalt kötelezettségéről.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (3) bekezdését a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 4. § (4) bekezdését a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 8. § a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. mellékletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. melléklete iktatta be. A 10. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. mellékletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. melléklete iktatta be. A 11. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.