Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 31- 2023. 03. 20

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.08.31.

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont c) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)1 Bevételi, kiadási főösszegét 435 093 028,- Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 278 562 931,- Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 385 626 816,- Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 43 006 740,- Ft-ban

b)2 Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével –csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével - finanszírozott költségvetési hiány) - 150 070 625,- Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét - 107 063 885,- Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 43 006 740,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét 8,125 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 25 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzat i Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 18 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzat i Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)3 A Képviselő-testület 2022. évre a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési engedélyezett létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(4)4 A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat összevont 2022. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

8. §5 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 8. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint fogadja el.

3. Tartalék

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 21 130 334,- Ft általános és 27 000 000,- Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni többletigények kielégítésére és az elmaradt bevételek pótlására használja fel.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(3) A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltaktól eltérően – 2022. évben 46.380,- Ft.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthatnak végre.

12. § (1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül 2 000 000,- Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.

(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.

(3) A Bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keretösszeg terhére vállalt kötelezettségéről.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdését a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 4. § (4) bekezdését a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 8. § a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 10. mellékletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. melléklete iktatta be.

16

A 11. mellékletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. melléklete iktatta be.