Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

2022.05.28.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska Község Önkormányzat ára (a továbbiakban: Önkormányzat ), valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.

2. § (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés zárszámadását 553.593.357,-Ft bevétellel és 397.063.260,-Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletének alakulásáról a 2. melléklet ad tájékoztatást.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 4. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az egyéb működési kiadások jogcím szerinti részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza, a működési bevételek feladatonkénti részletezését a 8. melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. mellékletben, vagyonkimutatását a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 156.250.303,-Ft-ban, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészletének 2021. évi alakulását a 12. mellékletben részletezett adatok szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 14. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezését a 15. melléklet mutatja be. A hivatal 2021. évi bevételeiről és kiadásairól a 16. melléklet ad tájékoztatást.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonmérlegét a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványát a maradvány kimutatás alapján a 18. melléklet szerint 279.794,- Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészletének 2021. évi alakulását a 19. mellékletben részletezett adatok szerint fogadja el.

5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatását a 20. melléklet mutatja be.

6. § A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott maradvány átvezetéséről a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.