Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 31- 2022. 09. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.31.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont c) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének]

„a) Bevételi, kiadási főösszegét 435 093 028,- Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 278 562 931,- Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 385 626 816,- Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 43 006 740,- Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével –csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével - finanszírozott költségvetési hiány) - 150 070 625,- Ft-ban
ba) működési költségvetési egyenlegét - 107 063 885,- Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 43 006 740,- Ft-ban
állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület 2022. évre a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési engedélyezett létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 8. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint fogadja el.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet