Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 08. 23

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.08.23.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont c) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét és költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a)1 Bevételi, kiadási főösszeg: 674.614.122,- Ft

aa) működési költségvetési bevétel: 317.409.929,- Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 150.357.661,- Ft

ac) működési költségvetési kiadás: 402.701.021,- Ft

ad) felhalmozási költségvetési kiadás: 263.168.710,- Ft

b)2 Költségvetési egyenleg (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével –csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével – finanszírozott költségvetési hiány): - 198.102.141,- Ft

ba) működési költségvetési egyenleg: - 85.291.092,- Ft

bb) felhalmozási költségvetési egyenleg: 112.811.049,- Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét 7,125 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 20 főben

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 18 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési engedélyezett létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat összevont 2023. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét a 5. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 8. melléklet szerint határozza meg.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint fogadja el.

3. Tartalék

10. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében cél jelleggel tartalékkeretet nem hoz létre és 5.453.750,- Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni többletigények kielégítésére és az elmaradt bevételek pótlására használja fel.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(3) A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132. §-ában foglaltaktól eltérően – 2023. évben 46.380,- Ft.

12. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthatnak végre.

13. § (1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül 2.500.000,- Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.

(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.

(3) A Bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keretösszeg terhére vállalt kötelezettségéről.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.