Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 02

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.05.02.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § Nagybaracska közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § A közterület elnevezéséről, megváltoztatásáról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) határozattal dönt.

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § Közterület elnevezését vagy meglévő közterületnév megváltoztatását írásban, indoklással ellátott javaslattal kezdeményezhetik a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület állandó bizottságai, valamint az érintett közterületen bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár.

4. § (1) Ha közterület elnevezését, vagy elnevezésének megváltoztatását az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező állampolgár kezdeményezi, akkor ki kell kérni az adott közterületen lakók véleményét az elnevezésre vagy a megváltoztatásra vonatkozó javaslat részükre történő megküldésével.

(2) A képviselő-testület 15 nap jogvesztő lakossági véleményezési határidőt biztosít.

(3) A lakosság a képviselő-testülethez a véleményét, javaslatát a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal) címzett postai úton, személyesen, vagy a hivatalnál kihelyezett gyűjtőládába történő elhelyezéssel terjesztheti elő.

(4) Az elnevezéssel kapcsolatos javaslatokat a polgármester az elnevezésre vonatkozó előterjesztéssel egyidejűleg terjeszti képviselő-testület elé.

(5) A közterület elnevezésére vonatkozó döntést a képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő rendes testületi ülésén hozza meg. A lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.

(6) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a hivatali hirdetőtáblán, és a döntésről értesíteni kell

a) a közterületen lakcímmel rendelkező személyeket,

b) az érintett ingatlantulajdonosokat,

c) a rendőrkapitányságot,

d) a tűzvédelmi hatóságot,

e) az egészségügyi és közműszolgáltatókat.

(7) Nem lakossági kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikérheti az adott közterületen lakók véleményét. A véleményezési eljárás lebonyolítására és a képviselő-testületi döntéshozatalra az (1)-(6) bekezdéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az ingatlanok házszámozása növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve a közterület jobb oldala 1-től kezdve páratlan, a bal oldala 2-től kezdve páros számozást kap.

(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlan eredeti házszáma megszűnik, és az újonnan kialakított ingatlanokat azok számának megfelelően, a számsor növekedési irányában az eredeti házszámtól perjellel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-tól Z-ig, ábécé sorrendben.

(3) A kialakult házszámozást követő ingatlanegyesítés után a keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja meg.

(4) A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre határozatban állapítja meg.

(5) A házszám megállapításáról hozott döntésről értesíteni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakat.

4. Közterületi névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének szabályai

6. § (1) A közterület elnevezését a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtáblát jól látható helyen, elsősorban épületen, kerítésen, szükség szerint külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A közterületek névtábláinak kihelyezéséről, karbantartásáról és szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a házszámtáblát a közterületről jól látható módon köteles kihelyezni.

(2) A házszámtábla kihelyezéséről és szükség esetén cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezés

8. §1

9. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.