Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésén fogadta el, melyet követően ismertté váltak a helyi önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott feltételek, az önkormányzati forrásszabályozás keretrendszere, valamint a 2022. évi központi költségvetés fő célkitűzései. Ezek az állami támogatás nagyságrendjének meghatározásán keresztül vannak hatással az önkormányzatok költségvetési tervezésének kereteire és a gazdálkodás mozgásterére.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése - többek között - a költségvetési törvény, a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet, valamint a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet figyelembevételével került kidolgozásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
Az Mötv. 111. § (2) és (3) bekezdései alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a írja elő a helyi önkormányzat költségvetésének részletes tartalmát. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet az Áht., illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalmi és formai szerkezetben készült.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Megállapítja a rendelet hatályát.
A 2. §-hoz
Megállapítja a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési egyenleget.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
Megállapítja az engedélyezett létszámkeretet.
Az 5–8. §-hoz
A rendelet mellékleteire történő utalást tartalmaz.
A 9. §-hoz
Meghatározza az általános és céltartalékot, valamint a tartalék felhasználásának szabályait.
A 10. §-hoz
Meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának összegét.
A 11. §-hoz
A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 12. §-hoz
A civil szervezetek támogatására biztosított keretről rendelkezik.
A 13. §-hoz és a 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.