Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.01.
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a közterületek elnevezése helyi közügy, a helyi önkormányzat feladata. Az Mötv. 143. § (3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete helyi rendeletben állapítja meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Az Mötv. 42. § 1. és 8. pontja alapján a rendeletalkotás, valamint a közterületek elnevezése a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.
A jogforrási hierarchia alapján az önkormányzati rendeletben foglaltak nem lehetnek ellentétesek a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KCR rendelet) foglaltakkal.
Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló – jelenleg hatályos – 15/2013.(XI.12.) önkormányzati rendelete elavult, több helyen is tartalmaz a ma hatályos jogszabályoknak ellentmondó rendelkezéseket, ezért szükségessé vált a hatályon kívül helyezése és egy új önkormányzati rendelet megalkotása.
A KCR rendelet 2. § (1) bekezdése alapján minden – a KCR rendeletben meghatározott ingatlan-fogalomnak megfelelő – ingatlannak címmel kell rendelkeznie és a címet be kell jegyezni a KCR rendszerbe. Ahhoz, hogy egy ingatlan címmel rendelkezzen, elsődlegesen az szükséges, hogy a megközelítését szolgáló közterületet a képviselő-testület elnevezze. A házszámokat, továbbá az épületek, pincék, lakások, egyéb önálló rendeltetési egységek címeit a jegyző, mint címképző szerv állapítja meg, figyelemmel a KCR rendeletre, valamint az önkormányzati rendeletben foglaltakra.
A fentiek alapján elengedhetetlen a KCR rendelet által nem szabályozott kérdések önkormányzati rendeletben történő szabályozása.
E rendelet indokolását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019.(III.13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános rendelkezést tartalmaz.
A 3. §-hoz
Meghatározza a közterület elnevezését vagy megváltoztatását kezdeményezők körét.
A 4. §-hoz
A közterület elnevezésére vagy az elnevezés megváltoztatására vonatkozó eljárási szabályokat részletezi. Iránymutatást ad az eljárás jogszerű lefolytatásához, részletezi az eljárás lefolytatásához szükséges feladatokat és kötelezettségeket.
Az 5. §-hoz
A házszámok megállapítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 6. §-hoz
Megfogalmazza a közterületi névtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat.
A 7. §-hoz
A házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
A 8. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 9. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.