Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 9/2016 (X.25.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 9/2016 (X.25.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.01.01.

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § . (1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére az e rendeletben meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.

(2) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi adókat vezeti be határozatlan időre:

a.) magánszemélyek kommunális adója (2005.07.01. napján került bevezetésre)
b.) építményadó (1997. 01. 01. napján került bevezetésre)
c.) idegenforgalmi adó (2012. 01. 01. napján került bevezetésre)
d.) helyi iparűzési adó (1999. 01. 01. napján került bevezetésre)
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(4)

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. présház: olyan külterületen elhelyezkedő nem lakáscélú épület, amely szőlőfeldolgozásra, bortárolásra és ideiglenes tartózkodásra szolgál és hasznos alapterülete nem haladja meg a 120 m2-t.

2. tetőtér-beépítéses présház: olyan présház, ahol a tetőtér lakó-pihenő, és/vagy kereskedelmi- szolgáltató rendeltetéssel bír.

Magánszemélyek kommunális adója

3. § (1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete illetékességi területén elhelyezkedő lakások, és telkek után az e fejezetben foglaltak szerint magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.

(2) Azonos helyrajzi számon elhelyezkedő, de egymástól műszakilag elkülönülő lakások mindegyike külön adótárgy.

(3) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a külterületen elhelyezkedő telek.

(4) A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke lakásonként, lakásbérleti jogonként és telkenként 7500,- forint.

Építményadó

4. § (1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete illetékességi területén elhelyezkedő nem lakáscélú épületek után az e fejezetben foglaltak szerint építményadót kell fizetni.

(2) Mentes az építményadó alól a belterületen elhelyezkedő nem lakáscélú épület.

(3) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(4) Az építményadó évi mértéke:

a) présház : 140 Ft/m2

b) tetőtér-beépítéses présház: 220 Ft/m2

c) az a.) és b) pont alá nem tartozó egyéb nem lakáscélú épület: 182 Ft/m2

Idegenforgalmi adó

5. §
(1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete illetékességi területén idegenforgalmi adót vezet be.
(2) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
(3) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(4) Az adó mértéke megkezdett vendégéjszakánként 500 Ft./fő

6. § (1) A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adó megállapításhoz szükséges nyilvántartás vezetését a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti.

(2)

(3)

(4)

(5) Az adóbeszedésre kötelezett az adó-megállapításhoz szükséges alapbizonylatokat (vendégkönyv, bejelentőlap) köteles megőrizni a külön jogszabályban meghatározott elévülési időn belül.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba a jegyző jogosult ellenőrzés keretén belül betekinteni. Az ellenőrzéshez a szálláshely üzemeltetője köteles minden segítséget megadni.

(7) Amennyiben a szálláshely üzemeltetője a vendég nyilvántartásba vételét elmulasztja, vagy késedelmesen teljesíti, illetve a nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg.

Iparűzési adó

7. § (1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete illetékességi területén iparűzési adó fizetési kötelezettséget állapít meg a vállalkozók részére.

(2) Az iparűzési adó mértéke:

(a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,6 %

(b)

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a.) az építményadóról szóló 16/1996 (XI.26.) önkormányzati rendelet,
b.) az építményadóról szóló 16/1996 (XI.26.) ÖR. módosításáról szóló 18/1996. (XII.19) önkormányzati rendelet,
c.) az építményadóról szóló 16/1996 (XI.26.) ÖR. rendelet módosításáról szóló 17/1999. (XII.30.) önkormányzati rendelet,
d.) az építményadóról szóló 16/1996 (XI.26.) ÖR. rendelet módosításáról szóló 21/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet,
e.) a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI.30.) önkormányzati rendelet,
f.) a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI.30.) ÖR módosításáról szóló 22/2002. (XII.10.) önkormányzati rendelet,
g.) a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI.30.) ÖR módosításáról szóló 6/2003. (II.25.) önkormányzati rendelet,,
h.) a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI.30.) ÖR módosításáról szóló 14/2003. (XII.23.) önkormányzati rendelet,
g.) a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI.30.) ÖR módosításáról szóló 3/2010. (V.4.) önkormányzati rendelet,
h.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló 2/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet,
j.) az idegenforgalmi adóról szóló a 10/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet dr. Rittgasser Richárd
polgármester jegyző