Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjakról

Hatályos: 2023. 01. 01

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjakról

2023.01.01.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 32. és 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a gyermekétkeztetési térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott, működtetett nevelési-oktatási intézményre (Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde) és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményre (Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola).

2. Az intézményi térítési díj

2. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2)2 A gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)3 Bölcsődei ellátásban a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni, a személyi térítési díj összege nulla.

3. A személyi térítési díjra vonatkozó szabályok

3. § (1) A személyi térítési díj összege azonos az intézményi térítési díjjal.

(2)

(3)

(4)

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjakról szóló 11/2016.(IX.1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet4

Korcsoport

új nettó térítési díj

Bölcsőde - reggeli

220,47

Bölcsőde - tízórai

59,06

Bölcsőde - ebéd

649,61

Bölcsőde - uzsonna

114,17

összesen

1043,31

Óvoda - tízórai

133,86

Óvoda - ebéd

287,40

Óvoda - uzsonna

106,30

összesen

527,56

Iskola alsó tag. - tízórai

141,73

Iskola alsó tag. - ebéd

346,46

Iskola alsó tag. - uzsonna

114,17

összesen

602,36

Iskola felső tag.- tízórai

137,80

Iskola felső tag.- ebéd

389,76

Iskola felső tag.- uzsonna

118,11

összesen

645,67

1

Az 1. § a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.