Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal az alábbi adókat vezeti be:

a) helyi iparűzési adó

b) magánszemélyek kommunális adója

c) idegenforgalmi adó.

Helyi iparűzési adó

2. § Az adó alanya Akasztó Község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység) után köteles a helyi iparűzési adó megfizetésére.

3. § Adómentesség illeti meg azt a háziorvos és védőnő vállalkozót, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot.

4. § Az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.

Magánszemélyek kommunális adója

5. § Az adó alanya a Htv. 11. §-ban és 17. §-ban meghatározott adótárgyak után köteles megfizetni a magánszemélyek kommunális adóját.

6. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

a) a komfort nélküli és a szükséglakás

b) a műemléképítmény

c) a lakáshoz tartozó – azonos helyrajzi számon szereplő – garázs és egyéb kiegészítő helyiségként szolgáló építmény

d) külterületi ingatlan és azok felépítménye

e) valamint nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga.

(2) Mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki a 80. életévét betöltötte.

(3) Az egyébként megállapított adó 50%-át kell megfizetni annak a magánszemélynek, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

(4) Az adómentesség az arra alapot adó tény bekövetkezését, illetve megszűnését követő év első napján keletkezik, illetve szűnik meg.

7. § Az adó mértéke adótárgyanként 8.000 Ft.

Idegenforgalmi adó

8. § Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként Akasztó Község közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

9. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

10. § Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ában foglaltakon kívül az a magánszemély, aki Akasztó Község Polgármestere vagy Akasztó Község Képviselőtestülete meghívására érkezett a településre.

11. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

12. § Az adóbeszedésre kötelezett az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig az önkormányzati hivatali portálon megtalálható nyomtatványon a jogszabályban előírt formában és módon köteles adóbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tenni.

13. § (1) A szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség (Htv. 31. §) megállapítására alkalmas.

(2) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve - ha törvény másként nem rendelkezik - meg kell fizetnie.

(3) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

14. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 17/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet.

16. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.