Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Fülöpszállás Község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre (a továbbiakban: iparűzési tevékenységre) terjed ki.

Az adó mértéke

2.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.5 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.


Záró rendelkezések

3.§

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2004.(X.28.) és az azt módosító 18/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelete.