Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XI.15.) önkormányzati rendelete

a közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 10. 04


Szerkesztés..

Mélykút Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének

16/2013 .(XI.15.) önkormányzati rendelete[1]

a közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának

 részletes szabályairól

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Mélykút Város Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet


Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hatálya

1.  §

(1) A rendelet célja a közterület-nevek, valamint a házszámok megállapításának, és azok jelölésének szabályozása, a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) Mélykút város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

(3)[2] A rendelet hatálya kiterjed a város bel- és külterületén levő településrészekre, közterületekre és a magánutakra.


2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
 2. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánterület (magánút).
 3. [3]Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve és a 13. § (3) bekezdésben foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül.


II. Fejezet

Közterületek elnevezése, az elnevezések megváltoztatása


3. Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai

3. §

(1) Mélykút városban minden közterületet el kell nevezni.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani

(3) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(4) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(6) Az idegen és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.

(7) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(8) Az utca városrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön döntés nélkül – az utca neve megszűnik.

 (9) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


4. A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai

4. §

(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

 1. a polgármester,
 2. a Képviselő-testület bizottsága,
 3. a helyi önkormányzat képviselője,
 4. az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok többsége,

(3)[4] A javaslatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi.

(4) A javaslatokról lakossági fórum is tartható.

(5) A Jegyző köteles a közterület nevének megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos módon közzétenni.

 (6) A Jegyző gondoskodik továbbá az alábbiakban felsorolt szerveknek a közterület elnevezéséről történő értesítéséről:


 1. az érintett ingatlantulajdonosok (hirdetmény útján),
 2. a települési lakcímnyilvántartó,
 3. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala,
 4. a Magyar Posta Zrt. Mélykúti Postahivatala,
 5. a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság,
 6. a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság,
 7. a területileg illetékes mentőállomás,
 8. az illetékes közműszolgáltatók

5. Közterületnév-jegyzék

5. §

(1) Mélykút város közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni. A Közterület névjegyzék vezetéséről a Jegyző köteles gondoskodni.

(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:

 1. a közterületnév elő- és utótagját,
 2. a közterület helyrajzi számát,
 3. új elnevezés esetében az elnevezés időpontját,
 4. új elnevezés esetében az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.

(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.


6. Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai

6. §

(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.

(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a magánutak esetén.

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(4) A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.  Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla közelében kell felszerelni. A régi névtáblát egy év múltán az elhelyezésre kötelezett távolítja el.

(7) Amennyiben a közterületnév táblát ellopják, az megsérül, vagy ideiglenes levétele szükséges, ezt az ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni a Jegyzőnek.


III. FejezetHázszám megállapítására, megváltoztatására, házszámot jelző táblára vonatkozó szabályok


7. Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó szabályok

7. §

(1) [5]A névvel ellátott közterületeken a beépített ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Egy adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot csak egy közterületre lehet megállapítani. Saroktelek esetén a házszámot arra az elnevezett közterületre kell megállapítani, amelyre a saroktelek –gyalogos közlekedésre alkalmas- kapubejárata található.

(2) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együtt: utca) házszámozása a városközponttól kezdődően sugarasan kifelé haladva növekszik, az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, a csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) A (2) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.

 1. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.
 2. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.
 3. [6]Amennyiben az a)-b) pontban megállapított szabályok alkalmazásával a telek nem számozható be, a folyamatosság érdekében a meglévő házszám is megváltoztatható az érintett ingatlanok tekintetében.

(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel.

(8) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.

(9) Társasházaknál az ajtószámot 1-gyel kezdődően folyamatos számozással, emeletszint megjelöléssel kell megállapítani.

(10) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.


8. §

(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:

 1. az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak helyrajzi számmal meghatározott,
 2. több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban,
 3. az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
 4. ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.


8. Házszámot, helyrajzi számot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok

9. §

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli bejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán megjelölt közterület felől nyílik, a házszámot jelző táblát a házszámozás alapjául fekvő közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, vagy házszámmal nem rendelkezik, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával megjelölni.

(3) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.


9. Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

10. §

(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatala felé is.

(2) A házszámtábla, és a helyrajzi számot jelölő tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.

(4)[7] A házszámozási eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

11. §

(1) A házszámtáblával, helyrajzi számot jelölő táblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő egy éven belül köteles eleget tenni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti a 2/1993.(II.15.) Ör.sz. rendelet.

(4) Ez a rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.

.

[1]

A rendelet szövegét a .18/2014.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2014.december 30-tól

[2]

Megállapította a 12/2018. (X.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018.10.04-től

[3]

A rendelet szövegét a 12/2018. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.04-től

[4]

A rendelet szövegét a 23/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.11-tól

[5]

A rendelet szövegét a 12/2018. (X.3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.04-től

[6]

Megállapította12/2018. (X.3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018.10.04-től

[7]

A rendelet szövegét a 12/2018. (X.3.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.04-től