Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Hatályos: 2014. 03. 01

Szerkesztés...

Mélykút Város Önkormányzata

Képviselő-testületének


5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete


az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat

által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai


2. §


(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás nyújtható.

(2) Támogatásban részesülhet:

  1. akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
  2. aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
  3. aki az önkormányzathoz támogatási kérelmet nyújtott be.


3. §


(1) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 1. függelék szerint összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.

(4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan történhet.

(5) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkozni kell.


4. §


(1) Az Önkormányzattal a Támogatott támogatási megállapodást köt. Az önkormányzat a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.

(2) A támogatási megállapodást a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.

(3) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselő-testület dönt.

(4) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

      a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű 

         elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

      b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás

         kifizetéséig,

      c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

(5) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

(6) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők.


5. §


(1) A támogatási összeg felhasználásáról a Támogatottnak a támogatási megállapodásban meghatározott határidőre elszámolást kell benyújtania. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A Támogatott által benyújtott elszámolást a Polgármester ellenőrzi, melynek során hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.


3. Államháztartáson kívüli forrás átvétele


6. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlanvagyon esetén a képviselő-testületi döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket egy évre vonatkozóan, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.


4. Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően

  1. benyújtott támogatási kérelmekre,
  2. kiírt pályázatokra,
  3. kezdeményezett támogatási szerződés módosítására,
  4. felajánlott államháztartáson kívüli forrás átvételére

     kell alkalmazni.


Mélykút, 2014. február 25.                    Kovács Tamás sk.                                                        Vargáné dr. Egyed Ilona sk.

                     polgármester                                                                            jegyző
Zárdék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Mélykút, 2014. február 28.


                                                                                                        Vargáné dr. Egyed Ilona sk.

                                                                                                                     jegyző