Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 30

M É L Y K Ú T

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


17/2015.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

a helyi adókról.


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. § d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezés


1. §


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adók bevezetését rendeli el:

                        - magánszemélyek kommunális adója

                        - helyi iparűzési adó.


2. Magánszemélyek kommunális adója


2. §


Az adó mértéke az adó alapját képező:

                        - belterületen elhelyezkedő adótárgyanként: 8000,- Ft

                        - külterületen elhelyezkedő adótárgyanként: 4000,- Ft.


3. §


Mentes az adó alól:

  1. jövedelemszerző tevékenység folytatására szolgáló adóköteles ingatlanhoz tartozó nem lakás céljára szolgáló építmény
  2. külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban részesülő személy, vagy ilyen személy közös háztartásában élő közeli hozzátartozója (PTK 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti) tulajdonában lévő adótárgy
  3. az önkormányzat Gondozási Központ Idősek Otthonának gondozottja tulajdonában lévő adótárgy.


3. Iparűzési adó


4. §


Az adó mértéke iparűzési tevékenység esetén 2 %.[1]4. Záró rendelkezések


5. §


(1) E rendelet 2016. január 01-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1998. (XII.10) rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 16/1998. (XII.20) önkormányzati rendelet, 16/2000. (XI.1) önkormányzati rendelet, 6/2001. (V.1) önkormányzati rendelet, 26/2001. (XII.31) önkormányzati rendelet, 9/2002. (X.1) önkormányzati rendelet, 22/2002. (XII.31) önkormányzati rendelet, 30/2003. (XII.15) önkormányzati rendelet, és a 30/2004. (XII.1) önkormányzatai rendelet.


(3) Hatályát veszti Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi iparűzési adóról szóló 25/2010. (XII.22) önkormányzati rendelet.


     

2015. november 24.                  Kovács Tamás                                                      Vargáné dr. Egyed Ilona

                   polgármester                                                                jegyző
Záradék:A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Mélykút, 2015. november 25.                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző[1]

A 4. § az 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. Hatályos 2021. január 30-tól.