Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2018. 11. 30

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


22/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról.


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő--testület a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. §


A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezet terhelésének, igénybevételének és szennyezettségének csökkentését, valamint az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.


2. A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya azon, Mélykút Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmazóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.


3. Értelmező rendelkezések


3. §


E rendelet alkalmazásában:

1. Átalány: egyedi vízbeszerzés esetében, illetve mérési lehetőség hiányában a víziközmű-szolgáltatásról szóló Vksztv. rendelet[1] (a továbbiakban: Vksztv) szerint meghatározott átalánymennyiség.

2. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelem.

3. Kibocsátó: a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel a közszolgáltató szervezet szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában az, aki részére az ivóvíz szolgáltatás ellenértéke kiszámlázásra került. Közszolgáltatás hiányában az egyedi vízkitermelő berendezéssel ellátott ingatlan vízfogyasztó és szennyvízelhelyező hasznosítója, amennyiben ez nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa vagy tulajdonosai – több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában.

4. Locsolási célú felhasználás: A Vksztv rendeletben[2] meghatározott vízmennyiség.

5. [3]Kamerázás: a Mélykúti Víziközmű Társulat 5.2015.KGY. határozata alapján végzett kamerás rögzítés, a belső csatornahálózat műszaki kivitelezésnek ellenőrzésére szolgál 2017. december 31. napjáig


4. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése


4. §


(1) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvény[4] alapján kell megfizetni.

(2) Mélykút Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított  területérzékenységi szorzó 1,5.

(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja.5. A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése


5.  §


(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ktdtv.) meghatározott kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente bevallást tesz a Ktdtv.-ben meghatározott időpontig a Mélykúti Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportjához.

(2) A talajterhelési díj bevallások ellenőrzéséhez a közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) az alábbi adatokat szolgáltatja:

  1. tárgyévi adatokat: az érintett ingatlanok azonosító adatait, az ivóvíz díjfizető adatait, az ingatlanra számlázott ivóvíz éves mennyiségét, a számlázott locsolóvíz levonásával a tárgyévet követő év február 20-ig,
  2. a szennyvízcsatornára történt rákötések pontos időpontját, az ezen időpontot megelőző töredékév vízfelhasználását a locsolóvíz levonásával az év során folyamatosan, a rákötést követő hónap 20. napjáig.

(3) A szennyvizet kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő szennyvíz minden köbmétere után talajterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

(4) A talajterhelési díjat Mélykút Város Önkormányzat  11732174-15339065-10070107 számú talajterhelési díj fizetési alszámlája javára kell befizetni.


6. Mentességek, kedvezmények


6. §[5]


(1) A talajterhelési díj megfizetésére kötelezett kibocsátó 2016. évben mentes a talajterhelési díj megfizetése alól.

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó

a) aki a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja,

b) akinek az ingatlanán a vízvezeték meghibásodása, csőtörés következtében elfolyt vagy elszivárgott a víz, feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodást hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással bizonyítja.

(3) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól a Mélykúti Víziközmű Társulat igazolása alapján, a kibocsátó a belső csatornahálózat műszaki kiépítésének bejelentése és a kamerázás napja közötti időszakban.”7. Záró rendelkezések


7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Mélykút, 2016. október 25.


                  Kovács Tamás                                                      Vargáné dr. Egyed Ilona

                   polgármester                                                                jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Mélykút, 2016. november 10.

                                                                                               Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                             jegyző


[1]

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes végrehajtásairól szóló 58/2013.(II.27.) Kormány rendelet 8. számú melléklete

[2]

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes végrehajtásairól szóló 58/2013.(II.27.) Kormány rendelet 63. § (6) bekezdés d) – e) pontjai

[3]

A rendelet szövegét a 18/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. november 30-tól

[4]

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (1), (3) bekezdései

[5]

 A rendelet szövegét a 18/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. november 30-tól