Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2017. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2018. 05. 11

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


5/2018. (V.10.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2017. évi költségvetési maradvány megállapításárólMélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

  1. §


(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


1 296 927 805 Ft

költségvetési bevétellel

1 183 753 881 Ft  

költségvetési kiadással

113 173 924 Ft 

költségvetési egyenleggel


422 374 165 Ft

12 605 300 Ft

409 768 865 Ft

finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

finanszírozási egyenleggel


1 719 301 970 Ft

összes bevétellel

1 196 359 181 Ft

összes kiadással

522 942 789 Ft

összesített egyenleggel

            hagyja jóvá.


(2) A költségvetési bevételeket forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti           megoszlását önkormányzati szinten és a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a           rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület kötelező, önként           vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.3. §


(1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű  bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzat részére a 2017. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklet, a felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklet szerint fogadja el.


(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban valamint az éves statisztikai átlag létszámot a 6., 6/a. – 6/ d. mellékletek szerint fogadja el.


(5) A Képviselő- testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél  a 7., 7/a. – 7/d. mellékletek szerint fogadja el.


(6) Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson kívülre a 8. melléklet szerint, a egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülre   a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


(1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§- szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket 2017. évben nem kötött.


(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. melléklet tartalmazza.


5. §


(1) A pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15. melléklet tartalmazza. 


(3) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását forgalomképesség szerint összevontan a 16. melléklet tartalmazza. A „0”-ra leírt eszközök kimutatását a 16/a. melléklet, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek kimutatását a 16/b. melléklet, a függő követeléseket és kötelezettségeket, a biztos (jövőbeni) követelések nincsenek.


(4) Mélykút Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség és a részesedés alakulását a 17. melléklet tartalmazza.


(5) A Képviselő testület a költségvetési maradványát 522 942 789 Ft összegben hagyja jóvá a 18. mellékletben részletezettek szerint.
3. Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Mélykút, 2018. április 24.
              Kovács Tamás                                                                   Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Mélykút, 2018. május 10.                                                                                             Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző

                                                            


Mellékletek