Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 27

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

2022.10.27.

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kunfehértó község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező azon hátrányos szociális helyzetű

a) hallgatókra, akik felsőoktatási intézményben felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendben, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,

b) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettekre, akik a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali munkarendben alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

(2) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki a

a) Magyar Honvédség és rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

b) doktori (PhD) képzésben vesz részt,

c) kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Jövedelem: a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak

b) Háztartás: a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak,

c) Hátrányos szociális helyzetű:

ca) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

cb) árva vagy félárva,

cc) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,

cd) szülője/törvényes képviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas,

ce) gyermeket nevel,

cf) a családjában élő eltartottak száma három vagy annál több,

cg) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült hallgató.

3. Hatáskör

3. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (a továbbiakban: ösztöndíjpályázat) történő csatlakozásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete évente dönt.

(2) Az ösztöndíjpályázat kiírásáról a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján és Kunfehértó község honlapján kell közzétenni.

(3) A polgármester azt ösztöndíjpályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiadott részletes csatlakozási feltételeknek, az ösztöndíjrendszer adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételekiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően írja ki.

4. A jogosultság feltételei

4. § (1) Az a pályázó részesülhet az ösztöndíjra,

a) aki hátrányos szociális helyzetű és

b) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 250 %-át,

c) a pályázatát határidőben benyújtotta.

(2) Az ösztöndíjban részesülő köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt értesíteni.

5. § Az önkormányzati ösztöndíjrész összege 10.000.- Ft/hónap mértékben kerül megállapításra.

5. Eljárási szabályok

6. § (1) Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a Hivatalban lehet a pályázati kiírásban meghatározott határidőig benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

(2) Az ösztöndíjpályázathoz a pályázó köteles becsatolni az

a) 1. melléklet szerinti nyilatkozatot,

b) saját és vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyainak igazolását,

c) az A típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolást eredeti példányban.

(3) A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület dönt. A döntést a jegyző készíti elő.

(4) A döntésről a Képviselő-testület postai úton értesíti a pályázókat.

(5) A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

7. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 17/2011. (X.17.) önkormányzati rendelete.