Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1991.(III.20.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról és az állattartásról

Hatályos: 1991. 03. 21

Szank Községi Önkormányzat

6/1991.(III.20.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és az állattartásról


(módosításokkal egységes szerkezetben)


Szank Községi Önkormányzat a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EÜM számú és az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 2/1986.(II.27.) ÉVM számú rendeletekben kapott felhatalmazás alapján e rendeletben határozza meg a község köztisztaságára és az állattartásra vonatkozó szabályokat.


A rendelet hatálya


1. §


Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő állami szervekre, szövetkezetekre, társadalmi szervezetekre, egyéb jogi személyekre, valamint a magánszemélyekre.


Köztisztaság fogalom meghatározása


2. §


 1. E rendelet alkalmazása szempontjából:


Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása.


 1. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a nem lakás céljára használt egyéb helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék.


(3)Nem háztartási hulladék: trágya, föld, építési törmelék, egyéb veszélyes hulladék.


Ingatlanok és közterületek tisztántartása


3. §


(1)A háztartási szemét összegyűjtéséről és elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha ez nem állapítható meg, az ingatlan használója (ennek hiányában tulajdonosa) köteles az elszállításról gondoskodni.


(2)Az ingatlan előtti közterület (kivéve: közút) tisztántartásáról az ingatlan előtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról és a síkosság elleni védelemről az ingatlan használója köteles gondoskodni.


(3)A síkosság elleni védelemre bomló szerves anyagot nem tartalmazó anyagot (fűrészport, homokot, kőport, hamut, kis szemcséjű salakot) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a kötelezett köteles gondoskodni.


4. §


(1)Közterületen terményt, anyagféleséget a közterület használatáról szóló jogszabályok és önkormányzati rendelet előírásainak betartásával lehet tárolni.


(2)Közterületen trágyát tárolni nem szabad még elszállításra való előkészítés céljából sem.


(3)Közterületre állatot kiengedni, közterületen legeltetni tilos.


(4)A közterületre kizárólag pázsit, virág, dísznövény és gyümölcsfa ültethető. Közterületre egyéb haszonnövény ültetése tilos.


Szennyező anyagok szállítása


5. §


Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzék. Ha szállítás közben a terület szennyeződne, a szennyeződés előidézője azt köteles azonnal eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni.


Hulladék ártalmatlanítása


6. §


(1)Szank község hulladék ártalmatlanító telepe a község belterületének határától 800 m távolságra DNY-i irányban 2 ha területtel a szanki 0117/1. hrsz. alatt helyezkedik el.


(2)Az ártalmatlanító telepen helyezhető el:

1.sz. teleprészen: folyékony hulladék

2.sz. teleprészen: szilárd háztartási szemét.


Ivóvíz


7. §


(1)A község közigazgatási területén elhelyezett ivóvíz közkifolyóknál és azok 10 méteres körzetében bármely tárgyat mosni tilos.


(2)Ivóvíz közkifolyó környékén állatot itatni tilos, tilos továbbá a közkifolyókról a nem ivóvíz céljára szolgáló vízvétel.


Állattartás


8. §


 1. [1]Az állattartási épületeket a hátsó kertben a telek oldal-, vagy hátsó határán, illetőleg azoktól legalább 3 m távolságra kell elhelyezni. Oldalhatáron történő elhelyezés esetében az állattartási épületeket a teleknek azon az oldalhatárán kell elhelyezni, amelyiken az épület áll, illetve amelyikhez közelebb fekszik. Az állattartási épület kialakult helyzet esetében vagy rendezési terv alapján ettől eltérő módon is elhelyezhető.


 1. Tilos állatot tartani egészségügyi intézmények, közintézmények, élelmiszerboltok, melegkonyhás éttermek, üzemi konyhák, többlakásos társasházak udvarán, telkén.


 1. Állatokat úgy lehet tartani, hogy az ne zavarja a szomszédok nyugalmát, ne veszélyeztesse egészségét és ne szennyezze a környezetet és levegőjét.


 1. Az istállók, ólak és kifutók padozata olyan legyen, hogy az megfeleljen az állategészségügyi, higiéniai előírásoknak.


 1. Az állattartásra szolgáló épületeket szükség szerint fertőtleníteni kell, és gondoskodni kell a kártékony rágcsálók irtásáról.


 1. A trágya kezeléséről az állattartó úgy köteles gondoskodni, hogy az ne sértse a szomszédok érdekeit.


Az állathullák és az állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele


9. §


 1. Az állathullát, az állati eredetű hulladékot és mellékterméket emberi fogyasztásra felhasználni vagy forgalomba hozni nem szabad. Az állathullát ipari célra vagy állatok etetésére történő feldolgozással, vagy ha erre nincs mód, más eljárással ártalmatlanná kell tenni.


 1. Az eb, a macska, a baromfi, továbbá a 3 hetesnél fiatalabb szopós bárány, gödölye és malac hulláját (2-3 db-ot) az állattartó a telkén is eláshatja. A felsoroltaknál nagyobb testtömegű vagy több állat hulláját a községi dögtemetőben kell ártalmatlanná tenni.


 1. Az állathullát csak gyepmesteri telepen vagy olyan üzemben szabad lebőrözni (megnyúzni), ahol ennek higiéniai feltételei adottak. Ha az állathullát nem szabad lebőrözni, vagy a lebőrözés bármely oknál fogva elmarad, a bőrt a gödörbe helyezés előtt több helyen mélyen be kell vágni és átható szagú folyadékkal (pl. petróleum) kell lelocsolni.


 1. Az állathullák dögtemetőbe való szállítása az állat tulajdonosának kötelessége. A szállításról úgy köteles gondoskodni, hogy az a közegészségügyi előírásoknak megfeleljen.

Az ebekre vonatkozó külön rendelkezések


10. §


 1. Az eb tulajdonosa valamennyi 3 hónaposnál idősebb ebét köteles az illetékes állatorvossal veszettség ellen beoltatni.


 1. Ebet közterületre – a pórázon sétáltatott eb kivételével – kiengedni tilos.


 1. Harapós eb csak szájkosárral sétáltatható.


 1. Azon ingatlanok bejáratánál ahol harapós eb van – jól látható helyen -, figyelmeztető tábla elhelyezése kötelező.


Szabálysértési rendelkezések[2]

11. §Záró rendelkezések


12. §


 1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról és az állattartásról szóló 4/1986.(VIII.29.) tr. számú tanácsrendelet hatályát veszti.


 1. E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

           Zaka László s.k.                                                                              Tóth Mária s.k.

             polgármester                                                                                        jegyzőZ Á R A D É K:

Kihirdetve: 1991. március 20.


Szank, 1991. március 20.

                                                                                                                   Tóth Mária s.k.

                                                                                                                          jegyző[1]

Módosította: 10/1991.(VI.19.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 1991. június 19-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 5/2000.(II.29.) ÖR. Hatálytalan: 2000. március 1-jétől.