Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/1992.(I.31.) önkormányzati rendelete

A zajártalom elleni védekezésről

Hatályos: 1992. 01. 31

Szank Községi Önkormányzat

2/1992.(I.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete

a zajártalom elleni védekezésről


(módosításokkal egységes szerkezetben)


Szank község Képviselő-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983.(V.12.) MT rendelet 27. §-ában nyert felhatalmazás alapján a zajártalom elleni védekezésről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Szank község közigazgatási területének belterületére.


 1. A kereskedelmi, vendéglátó ipari egységekben, közösségi létesítményekben, zenés szórakozóhelyeken történő zeneszolgáltatásra, hangosító berendezés üzemben tartására.
 2. A lakásokban fenntartott rádió, televízió, magnetofon és egyéb hangosító berendezés üzemben tartásával kapcsolatos indokolatlan zajokozásra.
 3. A gépjárművek (munkagépek, tehergépjárművek, személygépkocsik, motorkerékpárok) üzemben tartásával kapcsolatos zajkeltésre.


 1. A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor és a hangosító berendezések szabadban vagy zárt térben való működtetésekor is.


 1.  Nem terjed ki a rendelet hatálya a búcsúvásáron történő mutatványos tevékenységre és zeneszolgáltatásra, az alkalmi községi ünnepségek és rendezvények során alkalmazott hangosításra, a községi hangosbemondón történő hírközlésekre és hirdetésekre.


 1.  Az üzemi létesítmények és berendezések létesítésének, felújításának és üzemben tartásának, a közlekedési utak és létesítmények létesítésének és korszerűsítésének, valamint az építkezés végzésének zaj- és rezgésvédelmi szabályaira a 12/1983.(V.12.) MT rendelet előírásait kell alkalmazni.


Fogalom meghatározás


2. §


 1. E rendelet alkalmazásában veszélyes mértékű az a zaj, amely meghaladja a Népjóléti Miniszter által megállapított zajterhelési és zajkibocsátási határértéket.

(7002/1987.(Eü.K.20.) Eü.M.-OKTH együttes irányelv)


 1. Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre – jellegéből adódóan – határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.


 1. Indokolatlan zajokozás: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarására.


 1. Tartós zaj: olyan zajokozás, amely időtartalmában és rendszerességében a lakók nyugalmát zavarja.

3. §


 1. A rendelet alkalmazásában közösségi létesítmények:
 1. közösségi ház és könyvtár
 2. művelődési ház
 3. bármely 20 személynél nagyobb befogadóképességű zenés, táncos szórakozóhely


 1. Hangosító berendezés: folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő alkalmazásával vagy gépi (technikai) berendezés útján.


4. §


 1. A zajterhelés irányértéket az alábbi összefüggés szerint kell meghatározni:


LTH = L + K1 K2 (db (A)), ahol L, K1, K2, a 7002/1987.(Eü.K.20. Eü.M.-OKTH) együttes irányelv 1.sz., 2.sz. ill. 3.sz. táblázatának megfelelő értéke.


1. számú táblázat


Sorszám

Területi funkció

Az egyenértékű A-hang nyomásszint irányértéke dBnappal

éjszaka

1.

Üdülőterület, üdülőhely


50

40

2.

Lakó- és intézményterület laza beépítéssel

55

45

3.

Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel

60

50

4.

Ipari terület lakóépületekkel, intézményekkel vegyesen

65

55


2. számú táblázat


Üzemelési rend

Működési napok száma

30 nap alatt

Módosító tényező

dB

Rendszeres

7 vagy ennél több nap

0

Időszakos

3-6 nap

+ 5

Alkalmi

kevesebb, mint 3 nap

+ 103. számú táblázat


1.

Zajos közlekedési létesítmény 50-100 m-es körzetben

+ 5

2.

Vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény körzetében 50 m-en belül

+ 10


(2)A területi funkció meghatározásánál a községrendezési terv előírásait és területi meghatározását kell alapul venni.


(3)A rendelet alkalmazásában a nappali időszak 06-22 óra, az éjszakai időszak 22-06 óra.


(4)A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban kell teljesülnie.


(5)Az 1. bekezdésben meghatározott zajterhelési irányértéknél alacsonyabb értéket kell előírni azokban az esetekben, amikor a védendő területet több hangosító berendezés rendszeresen, egy időben terheli.

A csökkenés mértéke    L (dB)

L = - 10 kg N (dB)

ahol N-a területet terhelő, független hangosító berendezések száma.


(6)Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berendezés – szabadtéri táncos rendezvény, sportrendezvény – esetén a zajterhelési érték a Polgármesteri Hivatal külön engedélye alapján nappal 10 dB (A), éjjel 5 dB (A) értékkel meghaladhatja az (1) bek. szerint számítható irányértéket.


(7)Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni területi funkciót, a napszakot és mérlegelni kell a rendezvény jellegét.


(8)Abban az esetben, ha a zaj épületszerkezeteken keresztül terjed, akkor irányértékként az MSZ 18.151/1-82. sz. szabvány 1. táblázata határértékei mérvadóak.


Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátó ipari egységekben, közösségi létesítményekben


5. §


Kereskedelmi és vendéglátó ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad.


6. §


 1. Kereskedelmi, vendéglátó ipari egységekben, közösségi létesítményekben hangosító berendezést telepíteni és üzemben tartani zajvédelmi engedélyezés alapján lehet.


 1. A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés telepítését és alkalmazását megelőzően kell benyújtani.


 1. Visszatérően rendszeresen üzemeltetett hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az akusztikai szakértő véleményét.


 1. Nem visszatérően, rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű hangosító berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányérték teljesüléséről.


7. §


 1. Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátó ipari egységet, közösségi létesítményt (továbbiakban létesítmény) létesíteni, használatba venni csakis a zajvédelmi előírások megtartása mellett szabad.
 2. Új létesítmény telepítése előtt az építtető tulajdonos köteles az akusztikai szakvéleményt beszerezni.


 1. Az engedély iránti kérelemben (úgyszintén a 6. §.(2) bekezdésében meghatározott kérelemben) meg kell jelölni a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját.


 1. A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. Az építési engedélyben rögzíteni kell az akusztikai szakvéleményben (7.§.(2) előírt működési feltételeket és korlátozásokat.


 1. A létesítmény használatba vételi engedélye csakis a zajvédelmi engedély alapján adható ki.


 1. Új létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható.Gépjárművek üzemeltetésének zajvédelmi előírásai


8. §


E rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott területeken – az átmenő forgalom és szükségszerű közlekedési cél kivételével – gépjárművet üzemeltetni csakis e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes zajártalom elkerülésével szabad.


9. §


A 4. § (1) bekezdésében meghatározott területeken tilos:

a) nehézgépjárművek motorjának járatása,

b) gépkocsik, garázsok ajtajának indokolatlan és tartós csapkodása,

c) gépkocsik, motorkerékpárok motorjának túráztatása,

d) gépkocsik, motorkerékpárok feltúráztatott motorral való hajtása,

e) gépjárműveken lévő jelzőberendezések (fény és hangkibocsátó berendezések) felesleges használata, különös tekintettel, ezekkel ismétlődő hívó-jelzések leadása.


10. §


Kereskedelmi, vendéglátó ipari egység, közösségi létesítmény zajvédelmi engedélyezésénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzátartozó gépjárművek zajkibocsátását.
Lakásokban, lakóépületeken alkalmazandó zajvédelmi előírások


11. §


 1. Lakásokban (társasházi és családi házas lakásokban) hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó, stb.) üzemeltetni csakis úgy szabad, hogy a zajokozás ne haladja meg az e rendelet 4. § (1) és (8) bekezdésekben meghatározott határértékeket és az e rendelt 2. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes zajokozással a környező lakók nyugalmát ne zavarja.


 1. Tilos a hangosító berendezéseknek társasházi lakásokban való nyitott ablak melletti – az éjszakai irányértékeket meghaladó – üzemeltetése.


 1. Tilos az éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített változata, főnyíró használata.


Hatásköri szabályok


12. §


A zajvédelmi előírásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységet a polgármester látja el.

 1. engedélyezi a hangosító berendezések üzembe helyezését,
 2. a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet,
 3. ellenőrzi a rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működését,
 4. a zajvédelmi előírások megszegőivel szemben szabálysértési eljárást folytat le,
 5. indokolt esetben megvonja az engedélyt.


Szabálysértési rendelkezések[1]

13. §


Záró rendelkezések


14. §


 1. E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
 2. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.           Zaka László s.k.                                                                              Tóth Mária s.k.

             polgármester                                                                                        jegyző


Z Á R A D É K:

Kihirdetve: 1992. január 31.


Szank, 1992. január 31.

                                                                                                                   Tóth Mária s.k.

                                                                                                                          jegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte: 5/2000.(II.29.) ÖR. Hatálytalan: 2000. március 1-jétől.