Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1994.(VII.15.) önkormányzati rendelete

Helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatáról

Hatályos: 1994. 07. 15

Szank Községi Önkormányzat

4/1994.(VII.15.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete

helyi címer, zászló és pecsét alapításáról

és használatáról


(módosításokkal egységes szerkezetben)


Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a, pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja.


Az Önkormányzat jelképei


1.§


Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára is utaló díszítő szimbólumok: a címer, a zászló és az önkormányzat pecsétje.


A címer leírása

2.§


Az Önkormányzat címere: álló, kerek talpú pajzs kékkel és ezüsttel hasított jobb oldali mezejében zöld hármas halom közepéből kinövő, fekete botra tekeredő, ezüst szőlőtőke 4 levéllel és szőlőfürttel, a bal oldal 3-as csoportokba rendezett fekete olajcseppekkel 7 sorban (2,1,2,1,2,1,1) megrakva. A pajzs alatt kék bélésű ezüst szalagon a jelmondat: Tedd a jót, és kerüld a rosszat! A címer motívumai szőlőtermelésre és az olajra utalnak, mint a település jellegzetességeire.


A címer használatának köre és szabályai


3.§


 1. Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:


 1. Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző.

Pecsétnyomó esetében a címer legkisebb mérete 40 mm, gumibélyegző esetében pedig a legnagyobb címer mérete 35 mm. SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT körirattal.


 1. Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain.


 1. Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékain.


 1. Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken.


 1. A községháza épületén, tanácskozó termében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben. Az Önkormányzat intézményeinek épületein, valamint a polgármester hozzájárulásával egyéb középületeken.
 2. Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.


 1. A településen gyártott, előállított termékeken a polgármester engedélyével.


 1. Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét használható:


 1. Az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból levelezéseken, szerződéseken, megállapodások hitelesítésekor.


 1. A képviselő-testület, bizottságok meghívóin, jegyzőkönyvein, rendeletein, nem hatósági határozatain.


 1. Polgármester levelein és nem hatósági határozatain, Szabályzatain.


 1. Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.


 1. Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.


 1. Nem kell díjat megállapítani a helyi alapítvány által forgalomba hozott termékeken való címer használat esetén.


 1. A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában. Az átalány összege évi 5.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. Árbevétel után megállapítandó díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000,- Ft lehet.


4.§


 1. A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a kérelmező nevét, címét
  2. a címer használat célját
  3. az előállítani kívánt termék darabszámát
  4. a címer elhelyezésének módját
  5. a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
  6. használat időtartamát
  7. a címerrel díszítendő tárgy, termék, áru, propagandaanyag mintapéldányát (rajzát, fényképét)
  8. a felhasználásért felelős személy megnevezését.


 1. A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:
  1. az engedélyezett nevét és címét
  2. a címer előállításának anyagát
  3. az engedélyezett felhasználás célját
  4. az előállításra engedélyezetett mennyiséget
  5. a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
  6. a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
  7. a címer felhasználásáért felelős személy nevét,
  8. a címer használatáért fizetendő díj mértékét, vagy a díj fizetése alóli mentességet


 1. A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


 1. A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.


5.§


 1. Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


 1. Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagával (fém, bőr, kerámia, fa, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzésének megtartásával történhet.


A zászló leírása


6.§


 1. Zászló: 1-2 arányú kék-ezüst-kék (1/6,4/6,1/6) első harmadában a település címere a jelmondatot tartalmazó szalaggal.
 2. A zászlórúd nyers színű.
 3. Az Önkormányzat zászlaja a Községháza tanácstermében kerül elhelyezésre.


A zászló használata


7.§


 1. A zászló lobogó formájában is használható a zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:


 1. hivatalos állami és nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
 2. a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
 3. helyi népszavazás alkalmával a szavazóhelyiségeken és épületen önállóan,
 4. Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
 5. országgyűlési képviselő választások alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt a szavazó helyiségek épületein és a Községházán, választási bizottság székhelyén,
 6. helyi képviselő-testületi és polgármester választások alkalmával a szavazóhelyiségeken és a Községházán, választási bizottság székhelyén önállóan is,
 7. minden a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményeken,
 8. a képviselő-testület és a polgármester egyéb döntései alapján.


 1. Asztali zászlóként használhatják:
 • polgármester
  • jegyző
  • önkormányzati intézményvezetők.


 1. A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


A jogosulatlan használat


8.§[1]


Vegyes rendelkezések


9.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) [2]E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

               Zaka László s.k.                                                                     Tóth Mária s.k.

                  polgármester                                                                               jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 1994. július 15.


Szank, 1994. július 15.


                                                                                                               Tóth Mária s.k.

                                                                                                                      jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte: 5/2000.(II.29.) ÖR. Hatálytalan: 2000. március 1-jétől.

[2]

Beiktatta: 23/2009.(XII.8.) rendelet. Hatályos: 2009. december 8-tól.