Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról

Hatályos: 1997. 04. 30

Szank Községi Önkormányzat

7/1997.(IV.30.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról


Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotának javítása céljából, az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékek, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


A rendelt hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Szank Község közigazgatási területén a környezetvédelmi tevékenységre.


A Környezetvédelmi Alap céljai és bevételei


2.§


 1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre. (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap)


 1. A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse

Szank Községi Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:


 1. a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
 2. a környezeti károk mérséklése,
 3. a környezeti ártalmak megelőzése,
 4. a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
 5. elterjedésének elősegítése,
 6. a zöldfelület gazdálkodás,
 7. a természeti értékek megóvása,
 8. a környezetvédelmi nevelés, oktatás területén.


 1. §


Szank Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:


 1.  a területi környezetvédelmi hatóság által Szank közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,
 2. a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
 3. az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra a működési célú összegeken felüli – az alap támogatására – elkülönített összege,
 4. Szank közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság,
 5. az állami és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
 6. az önkormányzati tulajdonú erdőkből származó bevételek,
 7. egyéb, Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.A Környezetvédelmi Alap felhasználása


4.§


 1. A Környezetvédelmi Alapot kizárólag Szank község környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:


 1. levegő tisztaság védelme, (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése)
 2. hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése
 3. védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
 4. zaj- és rezgésvédelem,
 5. zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,
 6. vizek védelme
 7. talaj védelme,
 8. környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
 9. környezetvédelmi információrendszer működtetése és fejlesztése,
 10. egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.


5.§


 1. A Környezetvédelmi Alapról (bevétel, kiadás) a képviselő-testület évente a költségvetés illetve a zárszámadás elfogadásával rendelkezik, figyelemmel e rendelet 2. §-ában foglaltakra: 1.  A képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés részeként, elkülönítve a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási tervszámát.
 2. A költségvetésről szóló rendelet évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi céljellegű többletbevételeknek a Környezetvédelmi Alapra történő tervbevételét.
 3. Évente a zárszámadásról szóló rendeletében dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát. 1. A Környezetvédelmi Alap felhasználásának éves tervéről a képviselő-testület dönt. 1. A polgármester minden évben felhasználási tervet készít a Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételeknek e rendelet szerinti célok megvalósítását biztosító felhasználására.


 1. Az alapkezelés működési rendjéről – a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével – a polgármester rendelkezik.


 1. A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.

6.§

A Környezetvédelmi Alapból támogatást:

 1. az éves felhasználási terv, valamint
 2. pályázat útján

- az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén – olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat, aki (amely) az elnyert összegből Szank közigazgatási területén végez a 4. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.

Alapvető eljárási szabályok

7.§


 1. A Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat (továbbiakban: pályázat) útján nyerhető el. A pályázati feltételeket, az eljárás szabályait - a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével) a polgármester javaslatára a képviselő-testület határozza meg.


 1. A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő vagy vissza nem térítendő lehet, amelyek együttesen is alkalmazhatók.


 1. A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 30 %-a lehet. A saját erő meglétét hitelt érdemlően igazolni kell.


 1. A pályázat elbírálásához – szükség szerint – külső, független szakértő véleményét is be kell szerezni.


 1. A képviselő-testület határozata alapján a pályázat nyertesével szerződést kell kötni, amelyet a polgármester ír alá.
  1. §


 1. A képviselő-testület a pályázati cél megvalósulását jogosult ellenőriztetni.


 1. Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy egészben a képviselő-testület visszavonhatja.


 1. Visszavonás esetén a már igénybe vett összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított kamattal köteles visszafizetni a támogatásban részesülő.


9.§


E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Zaka László s.k.                                                                            Tóth Mária s.k.

polgármester                                                                                      jegyző


ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 1997. április 30. Szank, 1997. április 30.

Tóth Mária s.k. jegyző