Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(II.15.) önkormányzati rendelete

A vásárok és piacok tartásáról

Hatályos: 1999. 02. 15

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/1999.(II.15.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok tartásáról


(módosításokkal egységes szerkezetben)


Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a vásárok és piacok tartásáról szóló 35/1995.(IV.05.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat által alaptevékenységként rendezett, fenntartott

a) országos állat- és kirakodó vásárra

b) búcsúvásárra és

c) piacra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra vagy ezzel egy tekintet alá eső alkalmi árusításra még akkor sem, ha az eladó ezt vásár elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra.

(3)[1] E rendelet szabályait az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély és jogi személy köteles megtartani, aki országos állat- és kirakodóvásár, búcsúvásár, piac területén elad, vásárol vagy ott bármilyen tevékenységet folytat.


Vásár- és piactér

2. §


(1) Országos állatvásár kizárólag a szanki 87 hrsz-ú ingatlanon kialakított vásártéren tartható.

(2) Országos kirakodó vásár és búcsúvásár kizárólag a szanki 86 hrsz-ú sporttelepnek sportolásra nem használt területén tartható.

(3) Piac helye a szanki 101/5 hrsz-ú ingatlanon lévő piaccsarnok és piactér.


Vásár- és piactartás ideje

3. §


(1)[2] Országos állat- és kirakodó vásár március, június és szeptember utolsó szombatján kerül megtartásra.

(2) A búcsúvásár évente október második vasárnapján kerül megtartásra.

(3) Piac hetente szerdán és szombaton van.


A vásár és piac nyitvatartásának rendje

4. §


(1) Országos állat- és kirakodóvásár: 05 és 14 óra között.

(2) Búcsúvásár 05 és 20 óra között.

(3) Piac május 1-jétől október 31-ig 5.30-11 óráig

             november 1-jétől április 30-ig 6.30-11 óráig.


Vásár- és piactér fenntartása

5.§


(1) A vásár- és piactér fenntartása és tisztántartása, továbbá a vásárok rendjének biztosítása, a helyfoglalási díjak beszedése a Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) A vásári és piaci árusok kötelesek az általuk elfoglalt helyet tisztán elhagyni, az árusítással kapcsolatosan keletkezett szemetet az e célra kijelölt helyre vinni.


Helyfoglalás és helypénz

6. §


(1) Vásáron és piacon árusítást csak a helypénz előzetes megfizetése után lehet folytatni.

(2) A piaccsarnokban elhelyezett elárusító asztalokat negyed-, fél- és éves időtartamra bérelni lehet.

A bérleti szerződést a polgármester köti meg.

(3) A helypénzt az e célra rendszeresített jegyek kiadásával lehet megfizetni.

(4) A helypénz és bérleti díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) Vásáron és – a bérelt helyek kivételével a – piacon a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.


A piaccsarnok és piactér használatának szabályai

7. §


(1) A piaccsarnokban kiépített asztalok közül az első hat asztal virág, zöldség, gyümölcs és állati eredetű termékek árusítására szolgál, a többi pedig ruházati és egyéb iparcikkek árusítására.

(2) A piactérre járművel csak az árusok hajthatnak be kijelölt úton haladva.

A piactéren járművel várakozni csak a ki- és berakodáshoz szükséges ideig szabad.

(3) A piactéren csak a kiépített út jobb oldalán megengedett a sátorban, bódéban, asztalon, állványon, földön történő árusítás.

(4) Árusok és vásárlók gépkocsijai a piactér sövénnyel bekerített részén kívül, a Rákóczi Ferenc utcában kialakított parkolóban parkolhatnak.Állatok mérlegelése[3]

8.§


Rendfenntartás[4]

9.§Vegyes és hatálybalépő rendelkezések

8.§[5]


  1. Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a vásárok és piacok tartásáról szóló 8/1997.(IV.30.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
  2. E rendelet 7. §-a 1999. június 1-jén lép hatályba.
  3. E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zaka László s.k.                                                                            Tóth Mária s.k.

polgármester                                                                                      jegyző


ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 1999. február 15.

Szank, 1999. február 15.

                                                                                                               Tóth Mária s.k.

                                                                                                                     jegyző


                                                                                                                           1. sz. melléklet


Helyfoglalási díjak

(Az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)


Helypénzt az állat, termék és a jármű után külön-külön kell fizetni.


Vásári állat árusítás helypénze


Ló, szarvasmarha, öszvér, szamár felnőtt                                                                 100,-Ft/db

Ló, szarvasmarha, öszvér, szamár növendék                                                              80,-Ft/db

Sertés 40 kg felett, juh, kecske                                                                                   40,-Ft/db

Sertés 40 kg alatt                                                                                                        20,-Ft/db

Baromfi                                                                                                                         6,-Ft/db

Napos baromfi                                                                                                              2,-Ft/dbJárművel történő vásári árusítás esetén a jármű által elfoglalt terület utáni helypénz


Tehergépkocsi, traktor pótkocsival, személygépkocsi utánfutóval és anélkül,

         lovaskocsi                                                                                                        200,-Ft/db

Kézikocsi                                                                                                                    80,-Ft/dbVásári, piaci kirakó árusítás helypénze[6]


I. hely (A piactér bejáratától jobbra eső 8 m2 alapterületű rész.)                 100,-Ft/m2/nap[7]  [8]

II. hely (A piactér bejáratától jobbra eső, a sövény előtti és mögötti rész.        70,-Ft/m2/nap[9]

              Beleértve a kiépített asztalokat és a sövény előtti és mögötti

              szabad területet is.)

III. hely (A piac épület fedett részében kiépített asztalok.)                                 50,-Ft/m2/nap

                                                                                                                minimum 100,-Ft/napVásári, piaci kirakó árusítás bérlete[10]


Éves díj esetén a bérleti díj 50 %-ával csökkentett összeg.[11]  [12]


Búcsúi és alkalmi mutatványos tevékenység

(körhinta, céllövölde, cirkusz stb.) helypénze                                                            40,-Ft/m2
[1]

Módosította a 12/2004.(VI.28.) ÖR. számú rendelet. Hatályos: 2004. június 28-tól.

[2]

Módosította a 12/2004.(VI.28.) ÖR. számú rendelet. Hatályos: 2005. január 1-jétől.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 12/2004.(VI.28.) ÖR. számú rendelet. Hatálytalan: 2004. június 28-tól.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 12/2004.(VI.28.) ÖR. számú rendelet. Hatálytalan: 2004. június 28-tól.

[5]

Számozást módosította a 12/2004.(VI.28.) ÖR. számú rendelet. Hatályos: 2004. június 28-tól.

[6]

Módosította a 27/2008.(XII.30.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 1-jétől.

[7]

Módosította az 1/2009.(I.09.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 10-től.

[8]

Módosította az 5/2009.(I.27.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 27-től.

[9]

Módosította az 1/2009.(I.09.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 10-től.

[10]

Módosította a 27/2008.(XII.30.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 1-jétől.

[11]

Módosította a 27/2008.(XII.30.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 1-jétől.

[12]

Módosította az 1/2009.(I.09.)  rendelet. Hatályos: 2009. január 10-től.