Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2012. 05. 18

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2012.05.18.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §. (1) bekezdésének és a 41. §. (3) bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Szank községben lévő temetőrészre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

2. § Az önkormányzat illetékességi területén a Református Egyházközség tulajdonát képezi a 245/2. hrsz-ú temető ingatlan. Ezen ingatlanból 25 sírhely elhelyezéséhez szükséges 75 m2 nagyságú területen az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. (Térkép, helyszínrajz melléklet.)

Temetési helyek

3. § (1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: koporsós, hamvasztásos és a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 12. §. (6) bekezdésében foglalt emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely.

(3) A temetési helyek méretei:

- egyes sírhely: 90 x 210 cm

- kettős sírhely: 90 x 210 cm

- urnafülke belső mérete: 30 x 30 cm

- temetési helyek közötti távolság: 60 cm.

A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön.

4. § A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a képviselő-testület állapítja meg a Református Egyházközség által megállapított díjtételeket figyelembe véve.

A temetkezési sírhelyek használati díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről a Református Egyházközséggel kötött megállapodás alapján gondoskodik.

A megállapodás a rendelet 1. számú függeléke (3. melléklete).

Záró rendelkezés

6. §1

7. § Ez a rendelet 2002. június 27-én lép hatályba.

1

A 6. §-t a 8/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte.