Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(V.27.) önkormányzati rendelete

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről

Hatályos: 2008. 05. 27

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2008.(V.27.) rendelete

a helyi jelentőségű természeti érték védelmérőlSzank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a természeti érték védelme érdekében a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések

1. §


A rendelet célja, hogy a természetvédelmi törvénnyel összhangban védelmet biztosítson a természeti értéknek védetté nyilvánításával, valamint helyi jelentősége miatt arra érdemes fa megőrzésével biztosítsa annak megmaradását, védelmét.


2. §


Jelen rendelet hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt természeti értékre, valamint annak tulajdonosára, kezelőjére.


3. §


A természeti érték kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre.


 1. §


 1. Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet.
 2. A védetté nyilvánításhoz szükséges előkészítő eljárást a jegyző folytatja le.


 1. §


 1. A védelem alá vont természeti értékkel kapcsolatos első fokú természetvédelmi hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja.
 2. Ha a védelembe vett fa jelentős károsodásának veszélye áll fenn, a jegyző - az érdekelt hatóságok véleményének kikérése mellett - határozatában előírhatja a természeti érték kezelésével, megóvásával kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a veszélyeztető tevékenység folytatását korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
 3. A jegyző engedélye szükséges a védett fa kivágásához.


 1. §


 1. A jogszabályokban meghatározott korlátozások megszegőivel szemben a jegyző természetvédelmi bírságot szab ki a 33/1997. (II.02.) Korm. rendelet alapján.
 2. A természetvédelmi bírság teljes összegében a környezetvédelmi alap természetvédelmi részének bevételét képezi.

 1. §
 1. A tulajdonos köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését.
 2. A tulajdonos köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időszakosan használja, de csak olyan mértékben, hogy az a tulajdonos jogainak gyakorlását ne zavarja.
 3. A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott tevékenységekkel okozott tényleges kárt meg kell téríteni.
 1. A kártalanításra a mindenkori költségvetésben fedezetet kell biztosítani.
 2. A tulajdonos köteles tűrni a védetté nyilvánítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.


A védetté nyilvánítás helyi és területi megjelölése és indoklása


 1. §
 1. Helyi jelentőségű természeti emlékként védettség alá kerül 1 db szürke nyárfa.
 2. A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős esztétikai és tájképi értéket képviselő nyárfa hosszú távú védelme.
 3. A nyárfa a szanki 0204/92. hrsz-on lévő, a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt. (1117 Budapest, Október 23-a utca 18.) tulajdonát képező olajtermelő kút művelési ág megjelölésű (117-es gázkút) területen helyezkedik el.
 4. A védett fa hosszú távú megóvásáról, fennmaradásáról az önkormányzat a MOL Rt. bevonásával és egyetértésével gondoskodik.
 5. A védett fa egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok:
  1. A fellépő növényi és állati kártevő elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés).
  2. A száraz ágrészek gondos, időbeni eltávolítása, a növényi részek eltávolítása után sebkezelés.
  3. A megfelelő élettér – és a lombkoronának megfelelő földterület - állandó gyommentességének biztosítása.
 6. Gondoskodni kell a védett fa fenn maradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a vízháztartás megőrzéséről.
 7. A védett természeti érték termőterülete védőövezetnek tekinthet ı. A védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel megnövelve.


Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a 2008. május 27-én lép hatályba.Patkós Zsolt s.k.                                                                            Vincze Jánosné s.k.

polgármester                                                                                        jegyző


Z Á R A D É K:

Kihirdetve: 2008. május27.

 Szank, 2008. május 27.

                                                                                                                Vincze Jánosné s.k.

                                                                                                                      jegyző