Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat általános rendjéről

Hatályos: 2023. 04. 14

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat általános rendjéről

2023.04.14.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 144. §-ában, valamint az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi, településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi szempontok figyelembe vételével határozzák meg a közterület-használat, továbbá a falragaszok, reklám és hirdetőtáblák elhelyezésének szabályait.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a vásári és piaci helyhasználat szabályaira, amelyet az önkormányzat önálló rendeletben szabályoz.

(3) A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

A közterület-használati engedély

3. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez.

b) Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés, köztárgyak, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez.

c) Távbeszélő fülke, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezéséhez.

d) Közterületen 15 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, tüzelő-anyag tárolásához.

e) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.

f) Alkalmi és mozgó árusításhoz, javító, szolgáltató tevékenységhez.

g) Előkert vendéglátó-ipari célra történő igénybevételéhez.

h) Kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos tevékenység, cirkusz céljára terület igénybevételéhez.

i) Családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekhez.

j) Lakodalmi és egyéb célú sátor közterületen történő elhelyezéséhez.

k) Zöldfelület bármilyen célú igénybevételéhez.

l) Közterületen utcabál tartásához.

m) Gépjárművek, haszonjárművek időszakos tárolásához

n) film és televízió felvételre.

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a) A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához.

b) A közterületen síkosság elleni védelemre szolgáló homok tárolásához.

c) Az úttartozékok és közút közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez.

d) A közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához.

e) Szank Község Önkormányzata rendezvényeinek szervezéséhez.

f) A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.

(4) Nem adható közterület-használati engedély:

a) Zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására.

b) Közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére.

c) Község- és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére.

d) Sátorgarázs létesítésére.

e) Üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására.

f) Zöldség, gyümölcs, virág árusítására.

g) Gépjárművek, haszonjárművek 3 hónapnál hosszabb ideig történő tárolására.

h) Üzemképtelen járművek tárolására.

Engedélyező hatóság

4. § A közterület használatot átruházott hatáskörben a polgármester határozattal engedélyezi.

Az engedély iránti kérelem

5. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2)1 A közterület- használat engedély iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Az engedély megadása

6. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési követelményeket, hatályos önkormányzati rendeleteket, valamint Szank község településrendezési tervét.

(2) Az engedélynek tartalmazni kell:

a) Az engedélyes nevét és állandó lakó- és telephelyének címét.

b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt hogy az engedély milyen feltételek bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű.

c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását.

d) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását.

e) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

f) A keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget.

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka- baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. A közterület-használati engedélyben utalni kell arra, hogy az közérdekből kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.

(4)2 A közterület-használati engedély meghatározott idő elteltéig, de legfeljebb a kérelem benyújtási évének december hó 31. napjáig érvényes. A meghatározott időre szóló engedély érvénye - az engedményesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére - meghosszabbítható, illetve meghatározott időszakra szüneteltethető.

Közterület-használati díj

7. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3)3 A fizetendő közterület-használati díj fizetésére kötelezettek az 1. számú mellékletben szereplő díjtételeket kötelesek megfizetni. A mellékletben szereplő díjtételek mentesek az ÁFA fizetési kötelezettség alól.

(4) A közterület-használati díjat a közterület-használat megkezdése előtt kell az önkormányzat számlájára befizetni, a határozatban foglaltak szerint.

(5) Reklámtáblák, hirdető-berendezések, cég- és címtáblák felületének kiszámításánál a hirdető felület területét kell figyelembe venni.

Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól

8. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére.

b) A közműveknek (elektromos-, gáz- távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére.

c) A postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére.

d) A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén.

(2) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes:

a) Az állami, önkormányzati szervek és intézményei,

b) A civil szervezetek és egyházak alkalmanként szervezett rendezvényei.

(3) A polgármester a díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre felmentést adhat:

a) ha a közterület használatára tartós közérdek,

b) adomány-gyűjtés, vagy jótékony célú rendezvény céljából kerül sor, feltéve, hogy az a település kulturális és szociális érdekeinek megfelel, és nem kapcsolódik hozzá kereskedelmi tevékenység

Közterület- használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások

9. § (1) A Szent István téren és a Pongrátz Gergely téren, játszótéren mutatványos tevékenység, választási kampányra szolgáló önálló hirdető-berendezés nem helyezhető el.

(2) Tilos falragaszt elhelyezni helyi védettség alatt álló épületek falára, kerítésére, köztéri szobrokra, padokra, közlekedési jelzőtáblákra, és élő fára.

(3) Épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

(4) A falragasz elhelyezője az aktualitását követő 30 napon belül köteles a falragaszt eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz kihelyezésre.

(5) Közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása tilos.

(6) Közterületen szexuális jellegű áru, szeszes ital, dohányárú, valamint játékterem nem reklámozható.

(7) A község közterületein fémhulladék lerakása és tárolása tilos.

(8) Közúton és közparkolóban gépjármű árusítása tilos.

Közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása

10. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedély a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.

(3) Ha az engedélyes a tartós közterület használatot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

Közterület engedély nélküli használatának jogi következményei

11. § (1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ellenkező esetben az engedély nélküli használó költségére és veszélyére a polgármester a végrehajtást elrendelheti.

(2) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó – amennyiben a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a polgármester a közterület használatát engedélyezheti és a kérelmező a rendelet 1. számú mellékletében szereplő díj kétszeresét köteles megfizetni.

Közterület filmforgatási célú használata

12. § (1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának felső határát a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegben állapítja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Szank község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.

(5) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások, Szank történetének, kulturális örökségének, egyházi életének gazdasági, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, civil szervezeteinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatására szolgáló, valamint az önkormányzat megrendelésére készített filmalkotások.

(6) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

13. § (1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.

(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot.

(3) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető.

(4) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, kivéve, ha az éjszakai forgatás elkerülhetetlen.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható események esetén az akadály elhárulása után lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell, olyan időtartamra, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(6) A rendkívüli természeti események esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell, olyan időtartamra, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

14. § (1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítésének folyamatosan biztosítása, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közterület-használatról szóló 10/2013.(X.07.) önkormányzati rendelet.

Értelmező rendelkezés

16. § közérdek: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése; város- és községrendezés; önkormányzati beruházásban megvalósuló lakóház építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés; posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése, ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása; műemlékvédelem és természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható; védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés.

1. melléklet

Díjtételek

Ssz.

Megnevezés

Díj

1.

A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá cég és címtábla elhelyezése
30,- Ft/m2/hó

2.

Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése


100,- Ft/m2/hó

3.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék

50,- Ft/m2/hó

4.

Alkalmi és mozgó árusítás

1.000,- Ft/nap

5.

Vendéglátó-ipari terasz

300,- Ft/m2/hó

6.

Kiállítás, sport- és kulturális rendezvény

20,- Ft/m2/nap

7.

Cirkusz 100 m2-ig
100 m2 felett

5.000,- Ft/nap
10.000,- Ft/nap

8.

Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területfoglalás (lakókocsi, céllövölde, tehergépkocsi parkolása

15,- Ft/m2/nap

9.

Hirdetőtábla, hirdető-berendezés
1 m2 táblaméret alatt
1 m2 feletti rész után m2-enként
reklám célú zászlórúd elhelyezés (db)


2.000,- Ft/m2/év
+ 500,- Ft/m2/év
300,- Ft/db/év

10.

Választási kampányt szolgáló, önálló hirdető berendezés


10,- Ft/m2/nap

11.

Lakodalmi sátor és egyéb célú sátor

300,- Ft/nap

12.

Gépjármű, haszonjármű tárolása

100,- Ft/nap/jármű

2. melléklet

Közterület filmforgatási célú használati díjainak mértéke

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

200

100

50

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.
1

Az 5. § (2) bekezdése a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § (4) bekezdése a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (3) bekezdése a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. mellékletet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.