Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2013. 05. 04

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2013.05.04.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – a helyi körülmények megfelelő szabályozása érdekében, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja és hatálya

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.
(4) A rendelet hatálya erdő területre nem terjed ki.

2. §

Értelmező rendelkezések

(1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok).
(2) Hasznosítás:kerti hulladék komposztálása.
(3) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

3. §

Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.

4. §

Az égetés szabályai

(1) Kerti hulladék égetése minden év március 15. és április 15. között, valamint október 15. és november 15. között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16 óra között.
(2) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)
(4) A fűst képződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(5) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.
(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.
(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.)
(8) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.
(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

5. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

6. § (1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.

(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.

(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.

(5) Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben a jegyző adhat felmentést a tilalom alól.

7. §

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.

8. §

Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.