Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

Hatályos: 2014. 03. 12

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

2014.03.12.

Szank Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

2. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület határozata alapján külön támogatási szerződést kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a szerződés létrejöttét követően kerülhet sor.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését, címét, adószámát, cégjegyzék számát, bankszámla számát, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntést,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

k) a forrás felhasználásának határidejét.

(3) Szank Községi Önkormányzat a szerződéstől eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

3. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása estén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a Képviselő-testület által meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról a szerződésben előírt határidőig, de legkésőbb a tárgy évet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítővel és szakmai beszámoló benyújtásával történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb a tárgy évet követő év január 31. napjáig visszafizetni.

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év január 31. napjáig visszafizetni.

(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a szerződés módosítását követő 5 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen a támogató bankszámlájára visszafizetni.

4. § Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson kívüli átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.