Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 04. 29

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2014.04.29.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság véleményének kikérésével a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § (1) Közműpótló műtárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 69. pontjában lévő fogalom meghatározás szerint értendő.

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szank község bel- és külterületén a közműves szennyvízcsatornával nem rendelkező területeken található ingatlanokon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz előírásoknak megfelelő közműpótló (szennyvíztározó) műtárgyakból történő begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és elhelyezésére.

Közszolgáltató és működési területének határai

3. § (1) Szank község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a vízügyi hatóság által kijelölt begyűjtő helyre, a hatályos jogszabályok alapján kötelezően kiírt pályázat eredményeként kiválasztott, vagy kijelölt közszolgáltató látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási hely a Jászszentlászló Közmű Kft. (6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.)

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama

4. § (1) A Közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata:

a) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése.

(2) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről, az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló műtárgyban.

(3) A közműpótló műtárgyba csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, mely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő a gyűjtőterületen, közterületen és azokon kívül sem.

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezheti, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(6) A Közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül – az igénylővel egyezetett időpontban – elvégezni.

A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,

b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezése előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján étesíteni az ingatlantulajdonosokat.

c) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei:

a) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

b) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

c) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak kell biztosítani.

d) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.

Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésnek tartalmaznia kell:

a) szerződést kötő feleket,

b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát,

c) a begyűjtés gyakoriságát,

d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját,

f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait.

Díjfizetési kötelezettség, alkalmazható díjtételek mértéke, a díj megfizetésének rendje, kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének esetei

7. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó, melyet az igénybevevő köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni számla ellenében. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell megállapítani.

(3) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 550,- Ft + ÁFA köbméterenként.

(4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

8. § (1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.

(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem használt ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltató felé.

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik.

(2) A Közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

Záró rendelkezés

10. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hatályon kívül helyező rendelkezés

11. § Hatályát veszti a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 19/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet.