Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 07. 02

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének

11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


(módosításokkal egységes szerkezetben)


Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, továbbá a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2) önkormányzati rendelet 41. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


I. FEJEZET


HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


 1. Általános rendelkezések


1. §


Szank Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


2. §


(1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.


(2)   A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:

         a) háztartási hulladék,

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,

d) lomhulladék,

e) építési-bontási hulladék,

f) közterületen elhagyott hulladék,

g) biológiailag lebomló hulladék,

h) vegyes hulladék.


 1. Területi hatálya: Szank község közigazgatási területére terjed ki.


 1. Személyi hatálya:

a) a Szank község közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlanhasználóra

b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználóra,

c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra.

2. Közszolgáltató

3. §


(1) Szank Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt és a Közbeszerzési Értesítő 2014 évi 40. számában KÉ 6134/2014 számon megjelent ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevője: HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014. konzorcium jogosult. A HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014. konzorcium tagjai:

Az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-126039, adószám: 4290054-2-03, képviseli: Agatics Roland ügyvezető) Konzorciumvezető és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz., cégjegyzékszám: 03-09-127293, adószám: 24847436-2-03, képviseli: Versegi László ügyvezető) Konzorciumi Tag.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése, hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatokat az FBH-NP Nonprofit KFT, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közösen végzik. Az FBH-NP Nonprofit KFT  mint közszolgáltató rendelkezik közszolgáltatási engedéllyel és minősítési engedéllyel.


4. §


(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerbe tartozó települési önkormányzatokkal.


(2)       Az Önkormányzat Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjai által meghatározott kiskunhalasi közszolgáltatási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerhez tartozik.


(3)       Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékgazdálkodási létesítmény helyeként a kiskunhalasi Alsószállás puszta 0995/12 hrsz., 0995/13 hrsz. Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központot jelöli ki.


(4)       Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a  hulladékgyűjtő pontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a Közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.


4/A. §[1]


Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.


3. Személyes adatok kezelése


5. §


 1. Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.


 1. Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatok feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az ingatlanhasználók személyes adatait.


 1. A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:
 1. családi és utóneve, születési családi és utóneve
 2. születési helye
 3. születési ideje
 4. anyja születési családi és utóneve
 5. a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.


(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg.


(5)A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.


(6)  A Közszolgáltató az ingatlanhasználónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) meghatározott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint e rendelet előírásai szerint kezeli, ennek keretében:

a) jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni;

b) mint adatkezelő vagy tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;

c) az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;

d) törvényben meghatározottakon túli egyéb személyes adatokat csak célhoz kötötten és az ingatlanhasználó hozzájárulásával kezeli.


(7) A Közszolgáltató

a) személyes adatokat csak akkor továbbíthat, valamint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhat össze, ha ahhoz az ingatlanhasználó hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;

b) az ingatlanhasználó által megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az ingatlanhasználó nem kéri azok törlését vagy zárolását;

c) az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnését követően az ingatlanhasználó adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli az elektronikus rendszereiből;

d) az adatok törlése helyett zárolja a személyes adatot, ha azt az ingatlanhasználó kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ingatlanhasználó jogos érdekeit;

e) a zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


II. FEJEZET


Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek


4. Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai


6. §

Az Önkormányzat Ht-ben meghatározottakon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében:

 1. a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;
 2. a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről gondoskodik;
 3. a közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodik.


5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei


7. §

(1) Az ingatlanhasználó kötelessége hogy:

a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,

c) részt vegyen a településen működő elkülönített hulladékgyűjtésben,

d) a települési hulladék olyan összetevőit, melyet a közszolgáltatás keretében begyűjteni és elszállíttatni nem lehet, köteles a Ht. és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjteni.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési hulladék mennyiségét, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 1. melléklete szerintinyomtatványt kell alkalmazni. Ezen nyomtatványban rögzített adatok feldolgozásával a közszolgáltatási szerződés az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Közszolgáltató aláírása napján létrejön.


(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

(4) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött – termelési vagy elkülönítetten gyűjtött – hulladék kezeléséről a Ht–ben meghatározottak szerint gondoskodik, nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(6) Az a gazdálkodó szervezet, melynek a székhelye, telephelye, fióktelepe egyidejűleg lakás céljára használt ingatlanon van és a gazdasági tevékenysége során települési hulladék nem keletkezik, a Polgármesterhez benyújtott kérelemmel kezdeményezheti a lakással közös hulladéktároló edény használatának engedélyezését. A kérelem elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései szerint kell eljárni.


(7) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.


(8) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


6. A Közszolgáltató kötelezettségei

8. §


A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben foglaltak szerit köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladékkezelő telepre és annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.III. FEJEZET


A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI közszolgáltatás igénybevétele


7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

9. §


(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.


(2) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló Kormányrendeletben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;
 2. a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;
 3. a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;
 4. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;
 5. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;
 6. annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik;
 7. a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait.


(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása mellett – jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi feltételekkel:


 1. A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
 2. A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

10.§


A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:

 1. a közszolgáltatás első igénybevételével vagy
 2. ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja vagy
 3. a szerződés írásba foglalásával az 1.melléklet szerint.


8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


11. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező vegyes hulladékát a rendelet 2. mellékletének a) pontja szerinti edényzetben, míg a települési hulladék részét képező papír, műanyag, üveg és fém (a továbbiakban: elkülönítetten gyűjtött hulladék) hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a rendelet 2. mellékletének b) pontja szerinti sárga fedelű, jelzésű hulladékgyűjtő edényben külön gyűjti.


(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.(4) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága Szank Község közigazgatási területén: heti sűrűségű ürítés egész évben, a Közszolgáltató által meghatározott napon 6.00 – 19.00 óra között.


(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének gyakorisága kéthetente egy alkalommal, a helyben szokásos ürítési napon.


(6) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon rendszeresített szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.


(7)A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban van kihelyezve.


(8)Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.9. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


12. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, és legkésőbb reggel 6.00 óráig, – kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést – ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a Közszolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

13. §(1) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(2) A gyűjtőedényben az ürítés miatt keletkezett kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni.


14. §


(1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.


(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.


(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni
10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések


15. §


(1) A települési hulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti.


(2) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.


 1. Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(5) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

 1. építési - bontási hulladék,
 2. veszélyes hulladék,
 3. vegyes hulladék,
 4. biológiailag lebomló hulladék.11.Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék gyűjtése


16. §


Az ingatlanhasználó a biológiailag lebomló hulladékot, a települési hulladékot, az építési-bontási hulladékot, veszélyes hulladékot gyűjtőhelyre, vagy hulladékgazdálkodási létesítménybe szállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy a megfelelő jelzésű gyűjtőedényben helyezheti el.

12. Elkülönítetten gyűjtött hulladék


17.§


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és 


 1. a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga fedelű, jelzésű gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja;


 1. a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.


 1. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe az alábbi újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el:

a) papír,

b) műanyag,

c) fém,

d) üveg,

e) egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.


(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített gyűjtőedény tartalmát.


(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot települési vegyes hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás fajlagos költségét a következő havi közszolgáltatási díjjal együtt, többletköltségként megfizeti. A többletköltséget a számlán külön kell feltüntetni.


(5)Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a települési jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.(6)A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt, elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik, amennyiben a javítás, pótlás vagy csere oka a Közszolgáltató hibájából ered. Ellenkező esetben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(7)Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott és a Közszolgáltató vagy az önkormányzat tulajdonát képező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja a kárfelelősség egyidejű vállalásával.


(8) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.  A településről történő elköltözés, illetve elhalálozás esetében az edényzet visszaadásáról köteles gondoskodni az ingatlanhasználó, illetve annak örököse.


(9) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtő edény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a Közszolgáltató a kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár megtérítésére.


 1. Az (1)-(9) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére megfizette.


(11) Szank község közigazgatási területén az elkülönített hulladék begyűjtése és elszállítása céljából hulladékgyűjtő szigeteket kell kialakítani. A hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére vonatkozó engedélyek beszerzése a Közszolgáltató feladata. A hulladékgyűjtő szigetek számát, helyét a 3. melléklet tartalmazza.


 1. A (11) bekezdés szerinti gyűjtőszigeten az alábbi hulladék elkülönített gyűjtése, kezelése térítésmentes közszolgáltatás keretében történik:
 1. papír,
 2. üveg,
 3. műanyag,
 4. egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.


(13) A kötelező közszolgáltatás keretében térítésmentesen kerül sor január hónapban a díszüket vesztett karácsonyfa összegyűjtésére és elszállítására.13. Elhagyott hulladék elszállítása


18. §


Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató külön szerződés keretein belül gondoskodik.


IV. FEJEZET


NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK


14. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd

hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

19. §


 1. A gazdálkodó szervezet – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.


(2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a gazdálkodó szervezet

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(3) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a gazdálkodó szervezet külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.


(4) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.


(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.


(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a gazdálkodó szervezet az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.


(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.


(8) Ha a gazdálkodó szervezet a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.


20. §


Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.


21. §


(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladékbirtokos, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.


(2) A hulladékbirtokos köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.


(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.


(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladékbirtokosnak, illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát.

V. FEJEZET


A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja


15. A közszolgáltatási díj megfizetése


22. §[2]


(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.


(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.


(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

Ezen korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.VI. FEJEZET


Záró rendelkezések


23. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


24. §


Hatályát veszti

 1. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet,
 2.  a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet,
 3. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet.

              Patkós Zsolt                                                                            Vincze Jánosné

             polgármester                                                                                   jegyzőZÁRADÉK:


Kihirdetve: 2015. május 5.


Szank, 2015. május 5.

                                                                                                              Vincze Jánosné

                                                                                                                      jegyző1. melléklet a 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez


FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

eszter1.png                                                Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039

                        Adószám: 24290054-2-03             Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.


Ügyfélszolgálati irodáink:

6500 Baja, Szabadság út 22.                       ( : 79/420-609

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.                  ( : 79/524-821  / Ê: 79/572-052

6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.                        ( : 78/ 561-003 / Ê: 78/561-004

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.           ( : 63/483-956 / Ê: 63/471-620

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2.        ( : 76/430-513 / Ê: 76/462-822

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.     ( : 77/400-063 / Ê: 77/951-761

6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16               ( : 62/209-239

6300 Kiskőrös, Petőfi S.u. 108.                    ( : 78/312-106

š: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
  

  6500 Baja, Szabadság út 22.               ( : 79/420-609                   

  6521 Vaskút, Külterület 0551/2.        ( : 79/524-821  / Ê: 79/572-052

   6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.               ( : 78/ 561-003 / Ê: 78/561-004

    6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.   ( : 63/483-956 / Ê: 63/471-620
         6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2. ( : 76/430-513 / Ê: 76/462-822
             6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16       ( : 30/607-7157

                                       e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP


ALULÍROTT NÉV: ………………………………………………..PARTNERKÓD: ………………………

LEÁNYKORI NÉV: ………………………………………ANYJA NEVE: ……..……..…………………….

SZÜLETÉSI HELY: …………………..…..………………… , IDŐ: év nap

TELEFONSZÁM: …………………...………………………. (Minden adat megadása kötelező!)

Bejelentem, mint az alábbi ingatlan:

 • Tulajdonosa                                 Használója                                              Bérlője


hogy az  alábbi INGATLAN

 ……………………….………..….,   ……………………….………..….,   ……………...................

(Irsz.)               (település)                                            (út, utca, tér, köz, sor)                          (szám, emelet, ajtó)

                                                                        

1. LAKATLAN – 60 napot meghaladóan                          2. LAKOTTÁ vált:

 év  nap-tól                                       év  nap-tól

 év  nap-ig                               év  nap-ig

3. TULAJDONOMBA KERÜLT                                       4. ELADÁSRA KERÜLT

 év nap                                   év nap

Előző tulajdonos neve: ………………….…………Új tulajdonos neve: ….......…………..……..

5. EGYÉB: ………………………………………………….…….……………………………………………..LEVELEZÉSI CÍM:                                                                                        A megfelelő rész kitöltendő

 ……………………….………..….,   ……………………….………..….,   ……………...................

(Irsz.)                               (település)                                            (út, utca, tér, köz, sor)                    (szám, emelet, ajtó)

Jelen okirat aláírásával egyidejűleg megrendelem / lemondom a fenti ingatlan után a hulladék törvény és a településre irányadó helyi rendelet alapján


a …….. db ………. literes hulladéktároló edényzet heti egyszeri, rendszeres ürítését,


a …….. db ………. literes elkülönítetten gyűjtött hulladéktároló edényzet rendszeres ürítését.


Megrendelés esetén tudomásul veszem, hogy amennyiben az ürítési napon elmulasztom a hulladéktároló edényzetet a jogszabálynak megfelelően kihelyezni, úgy a Közszolgáltató rendelkezésre állása esetén is köteles vagyok a jogszabályban meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. A rendelkezésre állás hiányát bizonyítani vagyok köteles.

Abban az esetben, ha az ingatlan feletti rendelkezési vagy használati jogot nem gyakorlom, úgy ezt haladéktalanul jelezni vagyok köteles a Közszolgáltatónak írásban. Amennyiben ez elmarad, az írásbeli bejelentésig közszolgáltatási díj fizetésére vagyok köteles.

Feltétlen hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szolgáltató feltüntetett személyes adataimat tevékenységéhez kapcsolódóan tárolja, kezelje, felhasználja.Kelt: …………………...…..,  ………….  év …………… hó ………  nap......................................................                       ingatlanhasználó aláírása


Az ingatlanhasználó fent bejelentett adatait egyeztettem, azok a nyilatkozattevő által bemutatott személyi okmányokon szereplő adatokkal egyezőek. A közszolgáltatáshoz szükséges adatok rögzítése megtörtént.


Kelt:


............................................

Közszolgáltató részéről

Ügyintéző aláírása

2. melléklet a 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez[3]A települési hulladék gyűjtésére igénybe vehető gyűjtőeszközök az alábbiak:a) Vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet fajták űrmérték szerint:


Kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 60 literes

70 literes /80 literes

110 literes /120 literes

1100 literes fém vagy műanyag gyűjtő edényzet

4 m3-es

5 m3-es

10 m3-es konténer

15 m3-es konténer

32 m3-es konténer


b) Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetfajta űrmérték szerint:

Sárga fedelű, jelzésű 120 literes


3. melléklet a 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez[4]A hulladékgyűjtő szigetek száma, helye:Gyűjtősziget címe

GPS koordináta

Gyűjtött anyagáram

Edényzet típusa

Űrtartalom

Edényzet száma

Ürítési gyakoriság

6131

Szank

Béke u.

É:46° 33' 38" K:19° 39'28"

Üveg

Harang

1.100 liter

1

Havi 1

6131

Szank

Béke u.

É:46° 33' 38" K:19° 39'28"

Papír

Harang

1.100 liter

1

Havi 1

6131

Szank

Béke u.

É:46° 33' 38" K:19° 39'28"

Műanyag

Harang

1.100 liter

1

Havi 1
4. melléklet a 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez[5]A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények az OHKT szerint1. Zöldhulladék (biológiailag lebomló) gyűjtése


 1. A szolgáltatást egész évben (január 1-től december 31-ig) évente 14 alkalommal biztosítja a közszolgáltató ingatlantól történő gyűjtéssel, amely során január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december hónapokban legalább egy alkalmat biztosít, s továbbá ezen felül januárban további kettő alkalmat biztosít (tekintettel a fenyőfagyűjtési kötelezettségre). 2016. évben ez időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési alkalmat.


 1. A zöldhulladék gyűjtését egész évben a közszolgáltató (január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül. E lehetőség a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.2. Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyűjtése


 1.  A közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) kettő hetente biztosítja a csomagolási hulladék gyűjtését házhoz menő rendszeres járattal.


 1.  A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten történő gyűjtéssel, hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül.3. Lomhulladék gyűjtése


 1. A lomhulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) évente kettő alkalommal valamennyi ingatlanhasználó részére házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében az ingatlanhasználó előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján közvetlenül a közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot. 


 1. A lomhulladék gyűjtését a közszolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül.5. melléklet a 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez[6]


Hulladékok előkezelésének elvégzése

Szolgáltató a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat megvalósítása során az alábbi technológiát alkalmazza


Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó elemeinek kinyerését, illetve további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelőző kezelésére szolgálnak.

A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai stabilizálása, véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott hulladék mennyiségének csökkentésével növelhető a lerakó élettartalma, ami hosszú távon csökkentené az üzemeltetés költségeit, hiszen később válnak szükségessé az új beruházások (új lerakó építése).

A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révén a szerves hulladék, lerakótól történő eltérítése keretében a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven begyűjtött hulladék válogatását, az elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítását (különös tekintettel a komposztálásra és a házi komposztálásra), valamint a mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő energetikai célú hasznosítását teszi lehetővé.


Technológia rövid leírása:

A kezelőtelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással előkészítik, vastartalmát mágneses, nem vas fém tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött körülmények között, zárt rendszerben biológiailag stabilizálják (komposztálják). A komposztálás során jelentősen csökken a hulladék nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott szerves összetevők is. A mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fűtőértékű komponensekben gazdag része hulladékégető műben, egyéb módon felhasználható, a másik része komposztálódik.

A beruházás útján:

 • jól égethető frakció jött létre,
 • házhozmenő szelektív gyűjtés fokozhatóvá vált,
 • komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi komposztálás, nagyobb településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén fokozhatóvá vált.


A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők:

1.   A beszállított hulladék fogadása

2.   A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban

3.   A hulladék aprítása

4.   Mágneses leválasztás

5.   Mechanikai kezelés (rostálás)

6.   Mágneses leválasztás

7.   Lég szeparátor

8.   Mechanikai utókezelés (utóaprítás)

9.   Tömörítés

10. Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása


[1]

Beiktatta: 9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 2-től.

[2]

Módosította:9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 2-től.

[3]

Módosította:9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 2-től.

[4]

Módosította:9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 2-től.

[5]

Beiktatta: 9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 2-től.

[6]

Beiktatta: 9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 2-től.