Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjrólSzank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.


Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást.

2)  Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

3)    Család: Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

4)   Egyedülálló: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott személy.

5)    Háztartás: Az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.


A talajterhelési díj mértéke

3. §


(1)A talajterhelési díj mértéke: 1.800,- Ft/m3

(2)Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg, a talajterhelési díj alapjaként 10 liter/fő/nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni


Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, illetve díjkedvezmény

4. §


(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az adóévet megelőző évben nem éri el a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét.


(2) 50%-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó a talajterhelési díjból, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét, de nem haladja meg a kétszeresét.


(3) Nem jogosult mentesség és kedvezmény igénybevételére az, akinek negyedéves egy főre eső vízfogyasztása meghaladja a 10 m3-t.

A talajterhelési díj megfizetése

5. §


(1) Az éves díj bevallásakor és megfizetésekor az előző év tényleges fogyasztását el kell számolni.

  1. A talajterhelési díjat az önkormányzat 51700021-11066932 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell postautalványon / csekken / megfizetni.
  2. A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő március 31-ig állapítja és fizeti meg az önkormányzati adóhatóság számára.


A díjfizetési kötelezettség megszűnése

6. §


(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon:

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátó, a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bevallást tenni az önkormányzati adóhatósághoz.


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

7. §


(1) A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat, a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.

(4) Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

8. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

              Patkós Zsolt                                                                            Vincze Jánosné

             polgármester                                                                                   jegyzőZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2015. november 2.

Szank, 2015. november 2.                                                                      Vincze Jánosné

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek