Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról

Hatályos: 2015. 03. 25

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete

a születési támogatásról


Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2) önkormányzati rendelet 41. § (6) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy Szank község lakossága népességmegtartó ereje, demográfiai mutatói emelkedjenek, és a születési támogatással a gyermek születésével járó kiadásokhoz hozzájáruljon.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya Szank községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő gyermek családjára terjed ki.


Születési támogatás

3.§

(1) Születési támogatást állapít meg a polgármester a községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek családjának, ahol a gyermeket gondozó család életvitelszerűen a községben él.

(2) A születési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 30 napon belül lehet előterjeszteni.

(4) A születési támogatás összegét a polgármester személyesen adja át a kérelmezőnek.

(5) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.


Záró rendelkezések

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a 2015. március 1-jétől született gyermekekre kell alkalmazni.

(3) A kérelmet első alkalommal a rendelet kihirdetését követő 30 napon belül lehet

      benyújtani.
              Patkós Zsolt                                                                            Vincze Jánosné

             polgármester                                                                                   jegyzőZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2015. március 24.

Szank, 2015. március 24.

                                                                                                              Vincze Jánosné

                                                                                                                      jegyző
1. melléklet a 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethezKÉRELEM

SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT
Kérelmező adatai:  (apa/anya)


Név: …………….…………….…………….…. születési név: ………..……………….……


Születési hely, idő:……...…………....………….……………….…………………………..

anyja neve: …………………………….…………..……………..………………………..…

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….Az újszülött gyermek  adatai:


Név: …………….…………………………………………………….……..…………….….


Születési hely, idő:……...……………………………..…….....……………………….……

anyja neve: ……………….………………………………..……….……..………..…..……

apja neve: …………………………………………………………………………….………..

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….


Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen Szank községben élünk.Szank, …………………………………………                                                                                                   ……….………………………………..…………

                                                                                                                                 szülő aláírása


A kérelem benyújtási határideje: a gyermek születését követő 30 nap.

A gyermek születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni.Mellékletek