Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 30

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.06.30.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Szank településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: Dokumentumok) a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban: partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában partner a település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

(3) A partnerségi egyeztetési határidő esetenként kerül meghatározásra, de a Kormányrendelet adott eljárásra vonatkozó államigazgatási szervi vagy partnerségi egyeztetési időtartamánál rövidebb nem lehet.

2. Partnerek tájékoztatási módja és eszközei

2. § (1) A Dokumentumokra a Kormányrendeletben előírt egyeztetés során a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot

a) helyez el, vagy – amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségét közli a következő helyeken:

aa) Polgármesteri Hivatal (6131 Szank, Béke utca 33.) előtti hirdetőtáblán

ab) helyi lapban, valamint

ac) a www.szank.hu honlapon, továbbá

b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. § (2) bekezdés szerinti partnerek közül azoknak a véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.

(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskörű elkészítése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben foglalt minimális tájékoztatási forma szerint vonandók be az egyeztetésbe.

3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja

3. § (1) A Partneri véleményezés határidejét a polgármester állapítja meg a Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével.

(2) Partnerek javaslataikat, véleményüket a megadott határidőn belül

a) írásban a polgármester címére (6131 Szank, Béke utca 33.) papíron, vagy elektronikusan a polgármester e-mail címére (E-mail: szankpolgarmester@t-online.hu),

b) szóban a Polgármesteri Hivatalban (6131 Szank, Béke utca 33.) ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti véleményeket hivatalos ügyiratként a dokumentumok között kell elhelyezni és az államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.

(4) A vélemények tisztázása érdekében a polgármester a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

(6) Az el nem fogadott partnerségi javaslatot önkormányzati döntéssel kell alátámasztani.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

4. § A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről az általános előírások szerint gondoskodik.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.