Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Szank község településképének védelméről

Hatályos: 2023. 09. 22

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Szank község településképének védelméről

2023.09.22.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban, az 5-9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete szerinti véleményezők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. § E rendelet célja Szank művi környezetének megőrzése érdekében a helyi értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

2. § E rendelet hatálya Szank közigazgatási területére terjed ki.

3. § E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) információs vagy más célú berendezés: épületről, vagy az épületben történtekről közérdekű, valamint megemlékezés jellegű tájékoztatást, különösen közterület, középület, településrész, helyi közszolgáltatások és közszolgáltatók, műemlék és egyéb helyi nevezetesség megnevezését, irányát, térbeli elhelyezkedését, ezek térképét, a helyi tömegközlekedés rendszerét, a pontos időt, a légkör fizikai, kémiai állapotát, a közterületen tartózkodó természetes személyek számára megjeleníti;

b) útbaigazító táblarendszer: elsősorban közérdekű, idegenforgalmi valamint közművelődési célok elérését segítő egységes felépítésű eszközrendszer.

c) Védett érték: helyi területi vagy egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, épület, egyéb elem

d) Pasztelles színek: a színek kis telítettségű gyűjtőneve, amelyekben a szín mellett csak fehértartalma van, fekete nincs.

II. Fejezet

HELYI VÉDELEM

2. Helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

5. § A helyi védelem feladata a védelmet igénylő művi örökség:

a) meghatározása, dokumentálása

b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása

c) megőrzése, megőriztetése

d) megismertetése

a) rendelet hatálya alá tartozó helyi művi örökség részét képező értékek feltárása, számbavétele körében a helyi védettség alá helyezés lehetőségét az önkormányzat folyamatosan vizsgálja.

6. § (1) A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését a polgármesternél vagy a jegyzőnél bárki írásban kezdeményezheti.

(2) A helyi védetté nyilvánítás vagy helyi védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez a javaslattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

a) helyi egyedi védelem esetén:

aa) helyszínrajz,

ab) utca és házszám vagy helyrajzi szám megjelölése,

ac) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi értéket bemutató, részletes, jól értelmezhető fotódokumentáció,

ad) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi érték rendeltetésének, használati módjának leírása,

ae) növényegyed, növénycsoport vagy fasor esetén karakter- és állapot leírása,

af) a helyi védelemre vonatkozó javaslat rövid indokolása,

ag) a helyi védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indokolása, a védettség megszüntetését megalapozó ok ismertetése,

b) helyi területi védelem esetén:

ba) a helyi területi védelemre vonatkozó javaslat indokolása,

bb) a helyi építészeti örökség részét képező területi értékről jól értelmezhető, áttekintéshez szükséges léptékű térkép.

(3) A helyi védelem megszüntetésére irányuló eljárás esetén a helyi védelem alá helyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a helyi védelem megszüntetésére abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a helyi védett érték megsemmisült, vagy

b) a helyi védett érték a védelem alapjául szolgáló értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

(4) a) A helyi védelem alá helyezés iránti eljárás (továbbiakban: eljárás) megindításáról képviselő-testület 45 napon belül dönt.

b) Az eljárás megindításáról érintetteket a jegyző értesíti:

c) Érintettnek kell tekinteni:

ca) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,

cb) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,

cc) a kezdeményezőket,

d) Érintetek 30 napon belül véleményt nyilváníthatnak

(5) Az eljáráshoz (2) bekezdés szerinti dokumentáció és az értékvizsgálatra vonatkozó általános előírások szerinti tartalmú értékvizsgálatot az önkormányzat a települési főépítész szakmai előkészítésével készítteti el.

(6) Értékvizsgálat nyilvánossága legalább 15 napos véleményezési határidővel a honlapon keresztül biztosítandó.

(7) Értékvizsgálat (6) bekezdés szerinti véleményeztetését követő 60 napon belül az eljárás képviselő-testületi döntéssel zárul. A Képviselő-testületi döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, csak bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

(8) Képviselő-testületi döntésről az érintetteket 15 napon belül a jegyző értesíti

7. § (1) A helyi védelem alá helyezés tényéről, vagy megszüntetéséről az érdekelteket a jegyző tájékoztatja.

(2) Helyi védettség alatt álló egyedi érték műemléki védettség alá helyezése esetén, a helyi védettség megszüntetése iránt kell intézkedni.

3. Egyedi védelem meghatározása

8. § A helyi védett értékeket a 1. melléklet tartalmazza.

4. Helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

9. § (1) A helyi védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása és megőrzése a tulajdonos kötelezettsége.

(2) A helyi védett érték károsodása esetén a tulajdonost helyrehozatali kötelezettség terheli, különös tekintettel a helyi védelem alá helyezést megalapozó építészeti értékekre vonatkozóan.

(3) A helyi védett érték részét képező építményt az e célra rendszeresített táblával kell megjelölni. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A táblát a tulajdonossal egyeztetett helyre az önkormányzat helyezi ki.

III. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

10. § Településképi szempontból meghatározó területek:

a) az általános előírások szerint településkép védelme szempontjából kiemelt területek

b) a 2. mellékleten lehatárolt terület

IV. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

5. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

11. § (1) A település egész területére érvényes anyaghasználati követelmények a következők:

a) homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók erős kontrasztos színek

b) magastető tetőhéjazati anyagként nem alkalmazható bitumenes fedéllemez

(2) Az (1) bekezdés szerintiek a közterületi telekhatár mentén a telekhatártól mért 20m-es sávon belül lévő építmények esetében kell alkalmazni.

6. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi településképi követelmények

12. § (1) Építményt úgy kell elhelyezni, hogy beépítés módjában, mértékében környezete adottságaihoz illeszkedjen.

(2) Kerti építmények az épülettel és növényzettel harmonikus kialakítással természetes anyagból készítendők.

(3) a) Az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, településképi sajátosságaihoz kell illeszteni.

13. § (1) Építmények homlokzati kialakításánál:

a) vakolt felület pasztelles színtől nem térhet el.

b) falfestmény nem helyezhető el,

c) gazdasági terület kivételével tiltott a nagytáblás fémlemez burkolat,

d) az épületornamentika, anyaghasználat településképi szempontból környezetétől nem térhet el.

(2) Az épületgépészeti és egyéb berendezések, tartozékaik, klímaberendezés építészeti takarás nélkül az utcai homlokzatra nem helyezhetők.

(3) Síktáblás napelemek, napkollektorok az építészeti környezethez illeszkedve magas tetős épületen bármely az épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben helyezhetők el.

(4) Cégér a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához illeszkedően elhelyezhető.

7. Helyi védett értékekre vonatkozó településképi követelmények

14. § (1) A helyi védett értékeket tartalmazó 1. melléklet „F” oszlopában megnevezettek a helyi védelemre okot adó elemek, amelyek nem változtathatók meg.

(2) A helyi védett érték részét képező építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, átépíthetők, rendeltetésük megváltozhat, a teljes felújításuk lehetséges.

(3) A helyi védett érték részét képező építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet elbontani.

8. Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

15. § (1) A 10 §-ban meghatározott területek nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére.

(2) A 10. § -ban nem szereplő területek elsősorban alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére.

(3) Településképi szempontból meghatározó területen a közterületeken a közvilágítás elemeit anyaghasználatában és megjelenésében egységes arculat szerint kell kialakítani.

9. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

16. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a reklámokra, reklámhordozókra az általános előírások1 vonatkoznak.

(2) Településképi szempontból meghatározó területen legfeljebb 1,5 m2 felületű reklám csak a közművelődési célú hirdetőoszlopon, útbaigazító táblarendszeren vagy utasvárón helyezhető el.

(3) A reklámok elhelyezésére vonatkozó általános előírásoktól való eltérés az alábbi esetekben és időtartamra lehet eltérni:

a) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklám elhelyezése építési reklámhálón az az építkezés időtartama alatt az alábbi feltételekkel engedélyezhető:

aa) építési napló igazolja a felújítás kezdetét

ab) építési naplóvezetési kötelezettség nem áll fenn, de az érintettek vállalják annak vezetését és abban igazolják a felújítás kezdetét.

b) az önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése évente összesen 12 naptári hét időszakára.

(4) Információs vagy más célú berendezés csak a közterületre vonatkozó önkormányzati rendelet alapján helyezhető el.

10. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

17. § (1) Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:

a) formai követelmények:

aa) technikailag a szükséges legkisebb tömeget közelítő,

ab) arányos

ac) funkciót tükröző

ad) településképileg nem kedvezőtlen

ae) lehetőség szerint növényzettel takarható legyen

b) anyaghasználati követelmények

ba) nem rozsdásodó

bb) minőséget képviselő

bc) könnyen karbantartható

bd) színezésében az építményhez igazodó

V. Fejezet

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

11. Rendelkezés a szakmai konzultációról

18. § Kötelező a szakmai konzultáció az építési tevékenység megkezdése előtt minden esetben kivéve:

a) bejelentési kötelezettség alá tartozó 20. §-ban felsoroltakat

b) közterületről változást nem eredményez

c) Kivitelezés idejére felállított ideiglenes állvány, felvonulási épület, mobil wc, mobil mosdó, zuhanyozó

19. § (1) A szakmai konzultáció iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzathoz kell benyújtani papíron vagy elektronikusan.

(2) A szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.

(3) A szakmai konzultációról készült emlékeztetőt az általános iratkezelési szabályzat szerint szükséges kezelni.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

12. Településképi bejelentési eljárással érintettek építmények, reklámhordozók, rendeltetés változások köre

20. § (1) Településképi szempontból meghatározó területen belül településképi bejelentés kötelező az alábbi esetekben:

a) Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

b) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

c) Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

d) Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

e) Szobor, emlékmű, emléktábla, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

f) Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

g) Mezőgazdasági célú fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

h) Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

i) Kerítés elhelyezése

(2) Településképi szempontból nem meghatározó területen bejelentési eljárást kell lefolytatni az (1) bekezdés e-i) pontokban felsorolt esetekben

(3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének –részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat

b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,

c) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.

(4) Településképi bejelentési eljárást az általános előírások szerint kell lefolytatni a reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetében.

13. Bejelentési eljárás részletes szabályai

21. § (1) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet e rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzathoz kell benyújtani papíron vagy elektronikusan.

(2) A bejelentési eljárás során a településképi illeszkedés és a településképi követelményeknek és a reklám-elhelyezés szabályainak való megfelelés vizsgálandó.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

14. Településképi kötelezési eljárás

22. § Kötelezési eljárásban az alábbiak vizsgálatára kerül sor:

a) településképi bejelentési eljárás elmulasztása

b) településképi bejelentési eljárásban megtiltott tevékenység folytatása

c) településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenység eltérő végrehajtása

d) jelen rendeletben foglalt településképi követelmények teljesítése

15. Településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

23. § (1) A településkép-védelmi bírság a következőkben szabható ki:

a) 22. § (1) a)-c) pontokban foglaltak estében

b) e rendeletben és az általános előírásokban foglalt településképi követelmények be nem tartása

(2) A településkép-védelmi bírság 10.000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjed.

(3) A településkép-védelmi bírság kiszabásánál a mérlegelés szempontjai az általános előírás szerintiek.

16. Településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja

24. § A kiszabott településkép-védelmi bírságot az ingatlantulajdonos a településképi kötelezésben meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára.

VIII. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

17. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

25. § (1) A védett értékek fenntartásához, felújításához az önkormányzat támogatást nyújt, azzal, hogy az építési munkák végzésének idejére fizetendő közterület-használat díjat elengedi.

(2) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos karbantartási feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

(3) A támogatás mértékét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg. Az érintettek a támogatást pályázat útján nyerhetik el.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatálybalépés

26. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22-24 §-ok 2018. január 1-jén lépnek hatályba.

27. § Hatályát veszti Szank Község Önkormányzata helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) ÖR. számú rendeletének 30. §-a

1

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet

2

Az 1. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.