Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XI.4.) önkormányzati rendelete

A képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XI.4.) önkormányzati rendelete

A képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról

2021.01.01.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – kiterjed Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjaira és a bizottságok nem képviselő tagjaira.

(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem terjed ki.

2. § A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíja) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a alapján megállapított illetményalap 0,65-szorosa.

3. § (1) A Képviselő-testület bizottságainak képviselő és nem képviselő bizottsági tagjait a 2. §-ban meghatározott alapdíj 45 %-ának megfelelő összegű havi tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselőt az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj csak egy bizottsági tagság után illeti meg.

(3) A bizottságok elnökeinek tiszteletdíja a 2. §-ban meghatározott alapdíj 90 %-ának megfelelő összegű havi tiszteletdíj.

(4) A képviselőt az (1)-(3) bekezdésben megállapított juttatások minden egyes jogcímen külön-külön megilletik.

4. § (1) A bizottság elnökének, képviselő és nem képviselő tagjának tiszteletdíját 25 %-kal kell csökkenteni abban a hónapban, amelyikben igazolatlanul maradt távol a képviselő-testületi, bizottsági ülésekről.

(2) A képviselő-testületi, bizottsági üléseken való jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál.

(3) Igazoltnak minősíthető az a távolmaradás, melyet – indokának megnevezésével – a képviselő-testületi ülés, bizottsági ülés megkezdéséig az érintett bizottsági tag a bizottság elnöke felé, a képviselő, a bizottság elnöke pedig a Polgármester felé jelez.

(4) A bizottsági tag távolmaradását a bizottság elnöke, a képviselő, bizottság elnökének távolmaradását a polgármester igazolja.

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a távollét a (3) – (4) bekezdéstől eltérően, utólagosan is igazolható.

(6) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak, ha arra

a) a képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § alapján bejelentett személyes érintettség,

b) keresőképtelenséggel járó betegség,

c) a testület vagy a testület elnökének meghatalmazása (megbízása) alapján, közfeladat ellátása céljából történő távollét,

d) foglalkozásával összefüggő hivatalos kiküldetés vagy

e) egyéb méltányolható ok

miatt kerül sor.

5. § (1) A tiszteletdíjakat a Szanki Polgármesteri Hivatal számfejti és a tárgyhót követő ötödikéig bankszámlára utalja át.

6. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.