Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 21

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.21.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Szank Község polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével rendeletben határozza meg Szank Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy a település minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közösségi színtérre, közművelődési feladatot is ellátó szervezetekre, az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetekre, természetes személyekre, a település területén közművelődési tevékenységet végző természetes személyekre, szervezetekre, azok fenntartóira, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre, valamint feladatellátásának formája, módja és mértéke

3. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítása érdekében

a) szervezi és rendezi a település évi rendezvényterve szerinti programokat, a nemzeti, állami és önkormányzati ünnepeket, az egyéb önkormányzati rendezvényeket és a rendezvényeknek közösségi teret biztosít,

b) közreműködik az önkormányzat és a civil szervezetek közös rendezvényeinek lebonyolításában,

c) a településen élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színteret biztosít,

d) kulturális értékeket közvetít,

e) a település közművelődési, közösségi igényeit szolgálja,

f) befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáltató szerepénél fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit, lehetőséget biztosít értékeik bemutatására,

g) társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőséget biztosít,

h) helyi civil szervezetek tevékenységét támogatja,

i) együttműködik az oktatási-nevelési intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

j) közreműködik táborok szervezésében

k) közösségi internet szolgáltatást biztosít,

l) plakátok, szórólapok, hirdetmények készítésével tájékoztatja a lakosságot a közművelődési lehetőségekről.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítása érdekében

a) támogatja a klubok, szakkörök létrehozását és fenntartását,

b) teret és lehetőséget biztosít művelődési, közhasznú szervezetek, csoportok alakulására, működésére,

c) gondoskodik ismeretterjesztő előadások szervezéséről, támogatja azok megvalósítását,

d) lehetőséget és teret biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok tartására.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítása érdekében

a) elősegíti a hagyományok, kézműves kultúra, a művészeti alkotások befogadását és bemutatását, kiállítások szervezését,

b) megismerteti, népszerűsíti a nemzeti és nemzetiségi kultúrákat,

c) szórakoztató és kikapcsolódást biztosító programokat szervez minden korosztály számára,

d) bővíti a települési helyi értékeket, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése

4. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat közösségi színtér fenntartásával biztosítja.

(2) Az Önkormányzat által biztosított, a község teljes közigazgatási területére kiterjedő közművelődési alapszolgáltatási feladatok ellátási helye a Vörösmarty Mihály Közösségi Színtér (6131 Szank, Rákóczi Ferenc utca 22.), ahol a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

(3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér kulturális-közművelődési cél esetén térítésmentesen használható.

(4) A közösségi színtér térítési díjas rendezvényt is szervezhet.

(5) Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a közösségi színtér bérleti szerződéssel, bérleti díj ellenében igényelhető. A közösség színtér használati díjainak megállapítása a képviselő-testület hatásköre.

5. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel,

b) egyházakkal,

c) egyesületekkel,

d) alapítványokkal,

e) egyéb civil szervezetekkel,

f) önkormányzatokkal,

g) egyéb nonprofit szervezetekkel,

h) magánszemélyekkel,

i) helyi vállalkozásokkal, j) gazdasági egységekkel.

3. A közművelődési feladatok finanszírozása

6. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

1. állami hozzájárulás,

2. központi költségvetési támogatás,

3. elkülönített állami pénzalapok,

4. pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,

5. helyi költségvetési forrás,

6. saját bevétel,

7. a költségvetésen kívüli egyéb forrás, támogatók felajánlásai.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott kereteken belül finanszírozza a rendezvényeinek, ünnepségeinek költségét.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a közművelődésről szóló 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet.