Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

Hatályos: 2023. 10. 28

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

2023.10.28.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szank község területén lakóhellyel rendelkező, az önkormányzathoz pályázatot benyújtó felsőoktatási hallgatókra, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokra.

2. § (1) A benyújtott pályázatokról Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt.

(2) A döntést a Polgármesteri Hivatal készíti elő.

3. § (1) A döntés során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban felsorolt szociális körülmények között élőket kell előnyben részesíteni a következő sorrendben:

a) akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem a szociális vetítési alap 150 %-át nem haladja meg.

b) aki árva vagy félárva,

c) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,

d) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,

e) gyermeke van,

f) családjában élő eltartottak száma 3, vagy annál több,

g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

(2) Ha a pályázónál az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban felsorolt szociális körülmények halmozottan fordulnak elő, úgy őt fokozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők közé kell sorolni.

4. § (1) A támogatás összege havonta legalább 3.000 Ft, de legfeljebb 10.000 Ft.

(2) Az elbírálási szempontok alapján csak annyi pályázó támogatható, akiknek támogatására az önkormányzat fedezettel rendelkezik.

5. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet előírásai, a települési önkormányzatok számára előírt mindenkori Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásokban foglaltak az irányadók.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.