Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Szank Község Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő Szanki Polgármesteri Hivatal intézményre.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. § (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján - az önkormányzat 2023. évi költségvetését e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2023. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2)1 Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 9. mellékletben (Költségvetési mérleg – adatok Ft-ban) rögzíti.

a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 988.554.858 Ft

b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 1.186.212.689 Ft

c) Költségvetési egyenleg: -197.657.831 Ft

ca) működési egyenleg: -60.579.829 Ft

cb) felhalmozási egyenleg: -136.863.002 Ft

d) Finanszírozási bevételek: 678.450.861 Ft

da) működési célú maradvány: 103.990.500 Ft

db) felhalmozási célú maradvány: 93.727.331 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezések: 7.087.288 Ft

dd) betét lekötés megszüntetése:370.000.000 Ft

de) központi irányítószervi támogatás (intézménynél): 103.645.742 Ft

e) Finanszírozási kiadások: 480.793.030 Ft

ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 103.645.742 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 7.147.288 Ft

ec) betét lekötés: 370.000.000 Ft

f) Többlet/Hiány: 0 Ft

fa) működési hiány: 0 Ft

fb) felhalmozási többlet: 0 Ft

(3) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete első helyen Szank Községi Önkormányzat, majd ezt követően a Szanki Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételeit az 1. mellékletben, költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok kiadásainak részletezését a 3. mellékletben rögzíti.

(4) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait, a polgármesteri hivatal felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszköz átadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a polgármesteri hivatal feladatellátását biztosító létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsitését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2023. évi költségvetésében tervezett fejlesztések megvalósításához fejlesztési hitelt vegyen fel. A Képviselő-testület a fejlesztési hitel felvételét megelőzően a fejlesztési hitel összegéről külön határozatban dönt.

(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési költségvetésében szereplő feladatokra, célokra likvid hitel felvételét nem engedélyezi. Az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítását likvid hitel felvétel nélkül kell biztosítani.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon.

(4) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.

(3) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 77. § (1) bekezdése határozza meg. A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-jéig, árubeszerzés esetében 15.000 e Ft, építési beruházás esetében 50.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 15.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 30.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 15 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.

(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, kormányrendeletben meghatározott esetekben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a helyi önkormányzat saját hatáskörében történő átcsoportosítás mértékét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

a) Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni

b) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000.000 Ft alá csökken.

c) A polgármesteri hivatalnak az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatnia.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.

(7) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszám takarékos gazdálkodás megvalósítását.

6. § (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2023. évi költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.

(2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.

(4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

7. § (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a költségvetési törvény, a hatályos kormányrendeletek, az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

(2) A Képviselő-testület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(3) A költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapnál magasabb összegben, 46.380 Ft összegben határozza meg 2023. évre az illetményalapot. A Kttv. 235. § (1) bekezdése alapján a hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése alapján a Kttv.-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapít meg tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő határozott időre.

a) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete a 2023. évben nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A cafetéria-juttatás 2023. évi összege nettó 400.000 Ft. A rendelet hatálya az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a polgármesterre is kiterjed.

b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.

(4) A közalkalmazottak valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés került megállapításra.

(5) A helyi önkormányzati kulturális költségvetési intézmények közalkalmazottjait a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint besorolásuk alapján kulturális illetménypótlék illeti meg.

(6) Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak és az egészségügyi foglalkoztatott béren kívüli juttatásban részesülnek. A béren kívüli cafetéria-juttatás formája Széchenyi Pihenőkártya, mértéke 2023. évre nettó 20.000 Ft/hó összeg.

(7) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(9) A polgármesteri hivatal részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi bontásban, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről. Belső ellenőrzés keretében ellenőrizni kell a költségvetési gazdálkodást, működést. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egy időpontban kell a képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

5. Információszolgáltatás

9. § (1) Az önkormányzat és intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.

(2) A Szanki Polgármesteri Hivatal időközi költségvetési jelentését

a) I-III. hónapról 2023. április 18-ig

b) azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig,

c) a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az önkormányzat felé. A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.

(3) A 2023. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2023. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2024. február 28. napjáig határozza meg.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § (2) bekezdése a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.