Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 15

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.04.15.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, továbbá az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Szank Község közigazgatási területén található közterületekre, magánutakra és a központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR rendelet) 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Szank község közigazgatási területén a közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét.

(3) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes személy, jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező más szervezet, aki Szank közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó használója, kezelője.

(4) Szank község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § Az e rendelet alkalmazásában használt fogalmakra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007 (XI.14.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) és a KCR rendeletben szabályozott fogalom-meghatározások az irányadók.

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követően, a közterületnek a földhivatali ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésétől számított legfeljebb egy éven belül kell megállapítani.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(4) Közterületet elnevezni olyan természetes személyről lehet

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, a nemzeti szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult településünk fejlődéséhez.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(6) Közterületet elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.

(7) A személyről történő elnevezés esetén a közterület nevének meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(8) Kizárólag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetve az elnevezés egy családról történik.

(9) A közterületek elnevezése során figyelemmel kell lenni a Korm. rendelet 5. § (3a) és (3b) bekezdéseiben meghatározott feltételekre.

(10) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(11) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

(12) A közterület megszűnésével külön képviselő-testületi döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(13) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket - nem lehet.

4. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

(2) A közterület név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester

b) képviselő-testület

c) Szank község közigazgatási területén lévő érintett ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői.

(3) A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet:

a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető,

b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,

c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.

5. § (1) Új közterület kialakításánál a képviselő-testület dönt az elnevezéséről. Meglévő közterület nevének módosítását abban az esetben lehet kérni, ha Szank község közigazgatási területén lévő érintett ingatlanok tulajdonosainak, haszonélvezőinek legalább 60%-a kéri írásban. Lakossági kezdeményezés esetén a javaslatokat képviselő-testülethez címezve a polgármesternek kell benyújtani.

(2) Amennyiben közterület elnevezés módosítását a képviselő-testület vagy a polgármester kezdeményezi az érintett ingatlantulajdonosoktól, haszonélvezőktől és az érintett közterületen lakcímmel rendelkezőktől írásbeli felhívás útján, 30 napos írásbeli válaszadási határidő tűzésével javaslatot kell kérnie a polgármesternek az új közterület elnevezésére vonatkozóan.

(3) A polgármesternek a javaslatokat a beérkezésüket követő 15 napon belül összesítenie kell, ezt követően a képviselő-testület elé kell terjesztenie és az új közterület elnevezésről – a javaslatok figyelembevételével – a képviselő-testület dönt.

(4) A megváltozott közterület elnevezésről az érintett lakosságot (ingatlantulajdonosokat, haszonélvezőket, lakcímmel rendelkezőket) értesíteni kell írásban.

(5) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a Szanki Polgármesteri Hivatal végzi.

3. Közterület névtábláinak elhelyezése

6. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

(3) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata és költsége.

(4) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden külön tartószerkezeten el kell helyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új közterület névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi közterületi névtáblát egy év múltán az önkormányzatnak kell eltávolítani.

4. Házszámozásra vonatkozó szabályok

7. § (1) Minden közterületen található KCR rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlant házszámmal kell ellátni.

(2) Egy közterületen belül több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy új építésű ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot, amit az utcafronti főhomlokzat határoz meg.

(3) A kétoldalt számozandó közterületek számozását úgy kell megállapítani, hogy

a) az 5404. számú úttal párhuzamos közterületeken a házszámozást a Halasi utca felőli oldalon kell kezdeni, az utca kezdetével szemben állva a jobb oldalra kerülnek a páratlan számok, baloldalra pedig a páros számok emelkedő sorrendben,

b) az 5404. számú útra merőleges utcákban a Vörösmarty Mihály, a Petőfi Sándor és Béke utca felőli részén, Az Árpád és Halasi utcákra merőleges utcákban az Árpád és a Halasi utca felőli részén kezdődik a házszámozás az utca kezdetével szemben állva a jobb oldalra kerülnek a páratlan számok, baloldalra kerülnek a páros számok emelkedő sorrendben,

c) a Zsigmondy Vilmos utcában a Rózsa utca felőli részén kezdődik a házszámozás az utca kezdetével szemben állva a jobb oldalra kerülnek a páros számok, baloldalra kerülnek a páratlan számok emelkedő sorrendben,

d) a Halasi utcában a Vörösmarty Mihály utca felőli részén kezdődik a házszámozás az utca kezdetével szemben állva jobb oldalra kerülnek a páros számok, baloldalra kerülnek a páratlan számok a Sportpályáig, onnan az egyoldalas közterületen a számozás folyamatosan emelkedik.

(4) Az egyoldalas közterületeken a számozás folyamatosan emelkedik.

(5) Társasházak esetén a társasházat el kell látni házszámmal és azon belül meg kell határozni a földszint vagy emelet számát valamint az ajtó számát is. Több épület esetében meg kell határozni az épület számát is.

(6) A házszám arab szám. Az ingatlanok házszámozásánál kiegészítő jelzésként – amennyiben ez szükséges – altörés és ABC betűi is alkalmazhatók.

(7) Ha az érintett közterület mentén fekvő földrészletből az előírt felhasználási módnak megfelelő több építési telek alakítható ki, a földrészletnek annyi házszámot kell adni, amennyi építési telek alakítható ki vagy amennyi a rajta felépíthető többszintes, önálló kapubejárattal rendelkező lakóépületek száma.

(8) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /a/b/c stb. alátörést kap.

(9) Amennyiben a korábban meghatározott házszámok között olyan ingatlan található, amely korábban nem kapott házszámot, alátörést kell alkalmazni úgy, hogy a két házszám közül a kisebbik házszám kap alátörést (/a/b stb.) .

(10) Telekegyesítéskor az eredeti házszámokat kötőjellel egymástól elválasztva kell feltüntetni.

(11) A (2) és (3)–(4) bekezdés rendelkezései e rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érinti.

(12) Amennyiben nem ismert a házszáma egy ingatlannak, az ügyfél kérelmére a jegyző által megbízott ügyintéző hatósági igazolásában igazolja az ügyfél részére a házszámot.

(13) Egy közterületen lévő ingatlanok újra-számozására akkor kerülhet sor, ha az érintett ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői és az érintett közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60%-a írásban kéri.

(14) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(15) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség esetén cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(16) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

5. Záró rendelkezések

8. §1

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § (1) Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és közterület elnevezések – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben maradnak.

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles eleget tenni.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.