Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 01

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

2022.05.01.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv, a védőnői ellátás vonatkozásában az országos tisztifőorvos véleményét beszerezve a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az egészségügyi körzetek megállapítása, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapítása

3. § (1) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében nyolc háziorvosi körzetet alakít ki. A háziorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében négy házi gyermekorvosi körzetet alakít ki. A házi gyermekorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében hat fogorvosi körzetet alakít ki. A fogorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében hét területi védőnői és három iskolavédőnői körzetet alakít ki. A területi védőnői alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 4. melléklete, az iskolavédőnői alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében két iskola-egészségügyi ellátási körzetet alakít ki. Az iskola-egészségügyi alapellátás körzeteit és azok területi leírását e Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

4. § Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti ellátási körzetet alkot. A körzet székhelye: 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 16.

5. § (1) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelete, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a védőnői körzetek megállapításáról szóló 39/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete és Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iskola-egészségügyi és az ügyeleti alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 29/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.