Mezőgyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 02. 02

Mezőgyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezésről

2023.02.02.

Mezőgyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőgyán Község közigazgatási területén található Mezőgyán Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében működő köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

2. A temető működési rendje, használatának és igénybevételének szabályai

2. § (1) A köztemető nyitva tartása: minden nap 6 órától 20 óráig.

(2) A nyitvatartási időn túl a temető üzemeltetője telefonos ügyeleti rendszert működtet.

3. § (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) Minden látogató kötelessége a temetőnek és környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

(3) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat szállítanak.

(4) A temetőben a gyermekek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak.

(5) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével.

(6) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.

(7) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

(8) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

3. A temetési helyek gazdálkodásának szabályai

4. § A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) sírbolt (kripta),

d) urnafülke (kolumbárium),

5. § A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját az 1. melléklet tartalmazza.

6. § A sírhelyek elhelyezése:

a) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 3 méter széles utat kell hagyni.

b) A parcellákon belüli sorok közötti távolság legalább 0,6 méter.

c) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága legalább 0,5 méter.

4. A temetési helyek feletti rendelkezési jog

7. § (1) Előre megváltani az egyes sírhelyet abban az esetben lehet, amennyiben a sírhelyet megváltó a 65. életévét betöltötte. A kettős sírhelyet előre megváltani abban az esetben lehet, amennyiben a sírhelyet megváltó vagy házastársa, élettársa betöltötte a 65. életévét. Ezen túlmenően a kettős sírhely második helyét életkortól függetlenül meg lehet váltani. A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díjának időarányos részét az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni. A kettős sírhelyet a megváltási időtartam alatt a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult kettős sírhelyként köteles gondozni.

(2) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen alakul:

a) egyes és kettős sírhely, valamint gyermek sírhely alapesetben 30 év, igény szerint az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján 30-60 év

b) sírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően 60 év

c) urnafülke 30 év

(3) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre.

(4) Az egy urnafülkébe helyezhető urnák számát az urnafülke mérete határozza meg. Egy urnafülkébe legfeljebb három urna helyezhető el.

8. § A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén a rátemetés napjától számított legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig az urna elhelyezés napjától számított legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani. Rátemetés, újabb urna földbetemetése esetén a koporsós temetés és a rátemetés napja, illetve az urna elhelyezés és az újabb urna elhelyezés közötti időt kell oly módon meghosszabbítani, hogy a nyugvási, porladási idő elérje a 25, illetve a 10 évet. A években jelentkező különbözetet a mindenkor aktuális díjtételen kell megváltani. A koporsós temetési hely megváltási idejének leteltekor a hozzátartozónak kell gondoskodnia az újraváltásról, illetve amennyiben a temetési helyre urna is elhelyezésre került, az urna elhelyezéséről, amennyiben a temetési hely újra váltására nem kerül sor.

5. Építési szabályok

9. § (1) Sírbolt (kripta) a temetőn belül kijelölt területen a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető.

(2) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.

(3) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.

(4) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával történhet.

(5) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

(6) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.

(7) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

(8) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani.

6. A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

10. § (1) A sírhelyek méretezése:

a) a felnőtt egyes sírgödör hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter;

b) a felnőtt kettős sírgödör hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter;

c) a gyermek sírgödör hosszúsága 1,4 méter, szélessége 0,6 méter.

(2) A temetési hely mérete

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében: 2,8 méter x 1,4 méter,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében: 2,8 méter x 2,4 méter,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében: 2,0 méter x 1,1 méter.

7. A sírboltok méretezése

11. § (1) Az építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó a befogadó koporsók, illetve urnák száma

(2) A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,2 méter, hosszúsága, 2,1 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter.

8. A sírjelek alkalmazásának szabályai:

12. § (1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2) A létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra hív fel, vagy nem járul hozzá a sírjel létesítéséhez.

(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően a talajszinttől számítva:

a) műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet;

b) kopjafa legfeljebb 3 méter.

A talajban az alap mindkét esetben legfeljebb 50 cm mélységű lehet.

(4) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

13. § (1) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.

(2) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.

(3) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet.

14. § Az ültetendő növények esetében a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) A temető kerítésének vonalába élő sövényt kell telepíteni.

b) A temető belső útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendő fasornál lehetőség nyílik a temetőben temetési hely rendelkezési jogával bíró személyek számára emlékfa ültetésére. A fa fajtájáról ültetés előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.

c) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.

d) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

15. § A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy:

a) a tevékenysége ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza.

9. A temetési szolgáltatások, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

16. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.

(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (sírgondozás, kőfaragó stb.) minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(4) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 2 munkanappal előbb kell bejelenteni. A díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.

(5) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást.

(6) A létesítmények bérleti díjának, valamint a sírásás díjának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A temető-fenntartási hozzájárulás díjának mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A temető területén szolgáltatást, vállalkozási tevékenységet végzők kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni a következők szerint:

a) ha a vállalkozó saját telephelyére vagy hulladékgyűjtő helyre szállítja a hulladékot szerződéssel, díjfizetési bizonylattal, lerakó jeggyel kell azt igazolnia;

b) ha a vállalkozó arra jogosult szakvállalkozóval szerződést köt a hulladék temetőből történő elszállításáról, szerződéssel és díjfizetési bizonylattal kell azt igazolnia.

(9) A (8) bekezdés a), b) pontjaiban felsorolt igazolások hiányában a vállalkozó szolgáltatási tevékenységét nem kezdheti meg.

10. Záró rendelkezések

17. §1

18. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyek megváltási díjai és az újraváltás díjai

1. egyes sírhely megváltási díja: bruttó 7.000,- Ft,

2. kettes sírhely megváltási díja: bruttó 11.000,- Ft,

3. előre megváltott egyes sírhely díja: bruttó 17.000,- Ft,

4. előre megváltott kettes sírhely díja: bruttó 34.000,- Ft,

5. urna fülke megváltási díja: bruttó 24.000,- Ft,

6. előre megváltott urna fülke díja: 30.000,- Ft,

7. egyes sírhely hosszabbítási díja: bruttó 3.000,-. Ft,

8. kettes sírhely hosszabbítási díja: bruttó 5.000,- Ft,

9. urna fülke hosszabbítási díja: bruttó 7.000, - Ft.

2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak és egyéb díjak:

1. Ravatalozó-használat díja: 5.000,- Ft

2. Halotthűtő-használat díja: 2.000,- Ft

3. Rátemetés: 5.000,- Ft

3. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Temető-fenntartási hozzájárulás
A temetőben temetkezési szolgáltatók kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta: 10.000,- Ft/nap
1

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.