Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásáról

2024.03.29.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Vésztő Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszik Vésztő Város önszerveződő közösségeivel. A képviselő-testület célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az Önkormányzat céljaival megegyező tevékenységeinek támogatása.

(2) Vésztő Város Képviselő-testülete elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységüket.

(3) Vésztő Város Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontjában foglalt szervezetek működéséhez, tevékenységük folytatásához – mindenkori hatályos költségvetési rendeletében foglalt támogatási keret erejéig – azonos feltételekkel támogatást nyújt.

2. § E rendelet hatálya az 1. § (3) bekezdés szerinti, Vésztő Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező és az önkormányzat területén – alapító okiratának megfelelő - rendszeres tevékenységet folytató szervezetekre terjed ki.

3. § Önkormányzati támogatás kizárólag a közpénzekből nyújtható támogatás átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. előírásainak megfelelő és különösen az alábbi feladatokat ellátó civil szervezetek részére nyújtható:

a) rendezvények, kirándulások szervezése;

b) egészséges életmód népszerűsítése;

c) verseny- és egyéb sporttevékenység;

d) gyermekek üdültetése, táboroztatása;

e) kulturális, közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása;

f) természeti és épített környezet védelme, megóvása, értékeinek népszerűsítése; szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok lebonyolítása.

4. § (1)1 A támogatás igénylése pályázat útján történik. A pályázati felhívást az adott költségvetési év február 28. napjáig Vésztő Város honlapján közzé kell tenni.

(2)2 A pályázatokat – a gyermekek üdültetésére, táboroztatására irányuló támogatási kérelmekkel egyetemben - a támogatással érintett költségvetési év március 31. napjáig lehet benyújtani a következő mellékletek csatolásával:

a) pályázati adatlap;

b) a 2007. évi CLXXXI. tv.-ben szereplő összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat;

c) nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról;

d) közzétételi nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. tv. 8. §-a szerinti esetben;

e) köztartozás fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat;

f) sportegyesület esetén igazolás a megyei vagy országos szakszövetségtől, mely igazolja az adott évi verseny rendszerben való részvételt.

(3) A benyújtott pályázatok vonatkozásában hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Az ennek elmulasztásával benyújtott, formailag hibás vagy a kötelezően csatolandó mellékleteket nélkülöző beadványok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

(4) A képviselő-testület a benyújtott pályázatokat a Gazdasági, Mezőgazdasági, Vállalkozásfejlesztési, Pénzügyi, Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján, a költségvetésről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően, az abban rögzített keret erejéig – a rendelet hatályba lépését követően bírálja el. A támogatott szervezet részére előleg nyújtható.

(5) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. § (1) A képviselő-testület döntését követően a polgármester a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt.

(2)3 A megítélt támogatás kifizetése utalással történik, a támogatási szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) banki napon belül.

6. § (1) A támogatási összeget a támogatási szerződésben foglalt időpontig, de legkésőbb a támogatási év december 31. napjáig kell felhasználni, az elszámolás benyújtásának határideje január 15.

(2) A benyújtandó elszámolásnak tartalmaznia kell

a) a támogatás felhasználását igazoló – ellenőrzést követően visszaadandó – eredeti számlákat, részbeni felhasználás esetén azokon a megbontás arányát;

b) szöveges beszámolót a támogatott szervezet tevékenységéről, kimunkálva a támogatással érintett tevékenység vagy tárgyi eszköz leírását.

(3)4 A támogatások elszámolásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Új támogatás kizárólag a határidőben, teljeskörűen elkészített és benyújtott elszámolás maradéktalan elfogadását és jóváhagyását követően állapítható meg.

(5) Két évig nem részesíthető támogatásban és a már megítélt támogatás azonnali visszafizetésre kötelezhető az a szervezet, amely

a) a benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;

c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

7. § (1) A képviselő-testület által megítélt támogatásokról szóló tájékoztatót a jegyző a döntést követően, a település honlapján - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelő formában és adattartalommal - közzéteszi.

(2) Az elszámolást határidőben nem vagy nem teljeskörűen teljesítő támogatott szervezetek névsorát a település honlapján 30 napra közzé kell tenni. Az adatközlésért a jegyző felelős.

(3) A támogatási kérelmeket, valamint az elszámolásokat a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Csoportjához kell benyújtani.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2008. (II.26.) számú rendelet hatályát veszti.

9. § (1) A rendelet előírásait a hatályba lépését megelőzően benyújtott, de jogerősen el nem bírált pályázatok esetében is alkalmazni kell.

(2)5

1

A 4. § (1) bekezdése a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (3) bekezdése a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 9. § (2) bekezdését a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.